Stara Moravica,više objekata 1/2 dela

Stara Moravica,više objekata na prodaju,1/2 dela nepokretnosti

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ СЛОБОДАН ЖИВАНОВ Именован за подручје Вишег суда у Новом Саду и
Привредног суда у Новом Саду
Футошка бр. 20,спрат V,стан 26,НОВИ САД
Тел: 061/750-0070
Број предмета: ИИВ 165/23 идент.број: 36-02-00165-23-0134

дана 20.02.2024. године, донео је:

ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ НА ЕЛЕКТРОНСКОМ ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ

ОДРЕЂУЈУ СЕ УСЛОВИ ДРУГЕ ПРОДАЈЕ НА ЕЛЕКТРОНСКОМ ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ 1/2 дела непокретности извршног дужника,и то за :

-парцела бр.2408/0,површине 407 м2, уписана у ЛН бр. 5893 КО СТАРА МОРАВИЦА,
-објекат бр. 1, изграђен на парцели бр. 2408/0,површине 126 м2,ул.Лајоша Кошута 57, уписан у ЛН бр. 5893,КО СТАРА МОРАВИЦА
-објекат бр. 2, изграђен на парцели бр. 2408/0,површине 34 м2,ул.Лајоша Кошута, уписан у ЛН бр.5893,КО СТАРА МОРАВИЦА
-објекат бр. З, изграђен на парцели бр. 2408/0,површине 14 м2,ул.Лајоша Кошута, уписан у ЛН бр.5893,КО СТАРА МОРАВИЦА
-објекат бр. 4, изграђен на парцели бр. 2408/0,површине 8 м2, ул.Лајоша Кошута, уписан у ЛН бр. 5893, КО СТАРА МОРАВИЦА,
све непокретности у приватној својини 1/2 дела извршног дужника.

Дана 11.09.2023.године,јавном извршитељу је достављен Извештај о процени вредности непокретности израђен од стране овлашћеног проценитеља М ТР REAL ESTATE DOO BEOGRAD,у ком се наводи да укупна тржишна вредност предметних непокретности износи 1.625.980,10 динара.Наведени износ представља процењену тржишну вредност предметних непокретности извршног дужника на дан 25.08.2023. године, као дана израде стручног мишљења.

У складу са чланом 178. став ЗИО почетна цена на другом електронском јавном надметању износи 50% од процењене вредности непокретности, што за горе наведене непокретности које су предмет продаје представља износ од 812,990,05 динара,и не може бити нижа од наведеног износа.
ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ одржаће се дана 20.03.2024.године на порталу електронског јавног надметања у периоду од 09 до 13 часова. Лицитациони корак износи 2% од почетне цене непокретности.
Време за давање понуда траје најдуже четири часа,у периоду од 9 до 13 часова.Јавном извршитељу није познато да ли су непокретности слободне од лица и ствари.

Утврђује се даје ималац права прече куповине на предметним непокретностима ИВО (ЗЛАТИБОР) ВУЧИНИЋ, из Новог Сада.

Потенцијални купац сам сноси ризик овог пропуштања,с тим што ће јавни извршитељ наложити катастру непокретности брисање свих терета, осим оних који по закону остају или које је купац непокретности преузео.
У случају да је најмање једна понуда дата у последњих пет минута пре истека наведеног периода, време трајања електронског јавног надметања се продужава за још пет минута од времена одређеног за окончање електронског јавног надметања.
Поступак се понавља све док у последњих пет минута електронског јавног надметања не буде дата ниједна понуда, а најдуже до 15 часова, када се поступак електронског јавног надметања мора окончати.

Ималац законског права прече куповине непокретности има првенство над најповољнијим понудиоцем ако одмах после објављивања који је понудилац најповољнији, а пре доношења закључка о додељивању непокретности, изјави да купује непокретност под истим условима као најповољнији понудилац.

Право учешћа имају сва заинтересована лица која су регистровани корисници на порталу електронског јавног надметања и која су положила јемство најкасније два дана пре одржавања електронског јавног надметања у износу од 15% од процењене вредности непокретности за коју подносе понуду и то уплатом на рачун Министарства правде који је објављен на интернет страници портала (eaukcija.sud.rs), иначе ће се лицу ускратити учествовање на јавном надметању.

Најповољнији понудилац је дужан да у року од 15 дана од дана доношења закључка о додељивању непокретности понуђену цену исплати на наменски рачун јавног извршитеља број 105-2506438-58 који се води код АИК БАНКА А.Д. БЕОГРАД са позивом на пословни број предмета ИИВ 165-23, а по уплати купопродајне цене предаће му се предметна непокретност.
Ако најповољнији понудилац не плати понуђену цену у року од 15 дана од дана доношења закључка о додељивању непокретности, закључком се оглашава продаја без дејства према њему и непокретност се додељује другом по реду понудиоцу уз одређивање рока за плаћање понуђене цене.

Купац сноси све трошкове око такси и пореза, а ради преноса права власништва.

Заинтересована лица могу разгледати непокретност која је предмет продаје дана 29.01.2024. године у интервалу од 10 до 11 часова.

Упућују се заинтересована лица да писменим путем или путем телефона 061 75 000 70 најмање 24 часа пре заказаног термина за разгледање непокретности обавесте јавног извршитеља о томе.

Заинтересована лица се могу јавити хипотекарном повериоцу Raiffeisen banci a.d.Beograd,Ул.Ђорђа Станојевића бр.16,Нови Београд,на тел.+ 381 63 1063 872,+ 381 11 220 8824 или путем е маила:legal.collection@raiffeisenbank.rs.