Subotica,porodična stambena zgrada 116m2

Subotica,Ul.Gajeva 46a,porodična stambena zgrada 116m2

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ СРЂАН МИЛАДИНОВ
Именован за подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
Суботица,Пушкинов трг 5/3/15 посл.бр.ИИВ 43/22
Дана 28.02.2023.године

Јавни извршитељ Срђан Миладинов у извршном предмету у коме је извршни поверилац RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD, Београд – нови Београд, ул. Ђорђа Станојевића 16, МБ 17335600, ПИБ 100000299,дана 28.02.2023. године,доноси следећи:

ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСИ
НА ПРВОМ ЕЛЕКТРОНСКОМ ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ

ОДРЕЂУЈУ СЕ УСЛОВИ ПРОДАЈЕ НА ПРВОМ ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ и то за права својине 1/1  Суботица,ул.Гајева бр.46А,ЈМБГ 2511975825010,уписаних у лист непокретности бр.7032 КО Стари Град:

Породична стамбена зграда, број зграде 2,површине у основи 116м2,саграђена на катастарстој парцели бр.483 1/0,у ул.Гајева бр.46А,са припадајућим земљиштем под зградом површине 116м2.
НАПОМЕНА: у јавним књигама се ради о породичној стамбеној згради у копији катастарског плана означена као зграда број 1, на парцели 4831/0 у ул. Гајева бр.46, док се у природи на породичној стамбеној згради налази број 46А.
Предмет продаје је објекат са леве стране парцеле гледано из правца Гајеве улице.

Процењена вредност претходно наведених непокретности износи 2.815.274,40 динара а која вредност је утврђена Закључком посл.бр.РШВ 43/22 од 30.01.2023.године.
Почетна цена непокретности на првом јавном надметању износи 70% од процењене вредности непокретности,односно 1.970.692,08 динара.
На непокретностима које су предмет продаје,према подацима из катастра непокретности,нема уписаних права трећих лица која остају после њихове продаје,ни личних службености.Увидом у катастар непокретности утврђено је да на непокретностима нема уписаних стварних службености.

ПРВО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ одржаће се дан 29.03.2023 године у периоду од 9 до 13 часова на порталу електронског јавног надметања.
ПОЧЕТНА ЦЕНА непокретности на првом јавном надметању износи 70% од процењене вредности непокретности.

Лицитациони корак износи 5% од одређене почетне цене.
Време за давање понуда траје најдуже четири сата, у периоду од 09:00 часова до 13:00 часова. Осим у случају даје најмање једна понуда дата у последњих пет минута пре истека наведеног периода, у ком случају се време трајања продужава од времена одређеног за окончање јавног надметања. Поступак се понавља све док у последњих пет минута електронског јавног надметања не буде ниједна понуда, а најдуже до 15 часова, када се поступак електронског јавног надметања мора окончати.

ЈЕМСТВО:На јавном надметању могу као понудиоци да учествују само лица која су положила јемство у износу од 15% од процењене вредности покретних ствари које су предмет продаје и то уплатом на рачун Министарства правде који је објављен на интернет страници портала (eaukcija.sud.rs) и то најкасније два дана пре одржавања електронског јавног надметања, иначе не могу учествовати на електронском јавном надметању.

Заинтересована лица могу разгледати непокретности које су предмет продаје дана 09.03.2023.године и дана 16.03.2023. године од 09,00 до 13,00 часовa.

Трошкове припадајућег пореза на пренос права својине и уласка у посед непокретности које су предмет продаје сноси купац.
Понудилац са највишом понудом дужан је да уплати цену непокретности које су предмет продаје у року од 15 дана од дана доношења закључка о додељивању непокретности и то на наменски рачун Јавног извршитеља број 330-15008374-39 који се води код CREDIT AGRICOLE БАНКА СРБИЈА А.д. НОВИ САД са позивом на број предмета ИИВ 43/22.
Ако најповољнији понудилац са јавног надметања не плати понуђену цену у остављеном року, закључком се оглашава да је продаја без правног дејства према том купцу и непокретност се додељује другом по реду понудиоцу уз одређивање рока од 15 дана за плаћање понуђене цене и тако редом док се не исцрпе сви понудиоци са списка из закључка о додељивању непокретности.
У случају да ниједан понуђач не плати понуђену цену у року Јавни извршитељ утврђује да јавно надметање није успело.
Ако више лица буде учествовало на јавном надметању, понудиоцима чија понуда није пуноважна или која није прихваћена вратиће се јемство, одмах после закључења јавног надметања, осим другом и трећем по реду понудиоцу, којима ће се јемство вратити када најповољнији понудилац плати понуђену цену у року, а трећем по реду понудиоцу када други по реду понудилац плати понуђену цену у року.

Заинтересована лица се могу јавити хипотекарном повериоцу Raiffeisen banci a.d.Beograd,Ул.Ђорђа Станојевића бр.16,Нови Београд,на тел.+ 381 63 1063 872,+ 381 11 220 8824 или путем е маила:legal.collection@raiffeisenbank.rs.