Susek,porodična kuća i pomoćni objekti

Susek,porodična kuća i pomoćni objekti

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ СЛОБОДАН ЖИВАНОВ
Именован за подручје Вишег суда у Новом Саду и
Привредног суда у Новом Саду
Футошка бр.20,спрат V,стан 26,НОВИ САД
Тел:061/750-0070
Број предмета:ИИ 614/22 идент.бр: 84-01-00614-22-0134
Дана 22,015024.године

Број предмета: ИИ 614/22 идент.бр: 84-01-00614-22-0134 Дана 22.01.2024.године

Јавни извршитељ Слободан Живанов у извршном поступку извршног повериоца RAIFFEISEN ВANКА,Београд, ул.ЂОРЂА СТАНОЈЕВИЋА бр. 16,дана 22.01.2024.године донео је

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ НА ЕЛЕКТРОНСКОМ ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ

ОДРЕЂУЈУ СЕ УСЛОВИ ПРВЕ ПРОДАЈЕ НА ЕЛЕКТРОНСКОМ ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ 1/1 дела непокретности извршног дужника :

Непокретност уписана у Л.Н. број 229 КО.Сусек,парцела број 63 1,1. Фрушкогорска број 42,земљиште под зградом — објектом површине 1 а 32 м2 ,2. Фрушкогорска земљиште под зградом — објектом површине 68 м2,З. Фрушкогорска земљиште под зградом — објектом површине 46м2
4.Фрушкогорска земљиште под зградом — објектом површине 33м2,5. Фрушкогорска земљиште под зградом — објектом површине 27м2 , 6.Фрушкогорска земљиште под зградом објектом површине 21м2 ,7. Фрушкогорска земљиште уз зграду — објект површине За 5а 00м2 8. Фрушкогорска њива З. класе површине 12а 35м2 , укупно површине 20а 62 м2 , као и породична стамбена зграда — зграда број 1 и помоћне зграде — зграде број 2,3,4,5 и 6 које су изграђене на парцели број 631, својина оставиље у 1/1 дела.

Дана 25.07.2023. године јавном извршитељу је достављен Извештај о процени тржишне вредности предметне непокретности, израђен од стране овлашћеног проценитеља Удружење судских вештака Акрибија” из Новог Сада,у ком се наводи да тржишна вредност горе наведених непокретности износи 5.427.000,00 динара.

Приликом израде процене непокретности, именовани проценитељ је установио да предмет процене на датој парцели – помоћна зграда бр. 4, не постоји у стварности,односно да је порушена,те иста није оглашена као предмет ове продаје.

У складу са чланом 178 став 1 ЗИО почетна цена на првом електронском јавном надметању износи 70% од процењене вредности непокретности, што је у овом случају износ од 3.798.900,00 динара и не може бити нижа од наведеног износа.

ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ одржаће се дана 22.02.2024. године електронског јавног надметања у периоду од 09 до 13 часова.
Лицитациони корак износи 2% од почетне цене непокретности.Време за давање понуда траје најдуже четири часа, у периоду од 9 до 13 часова.Јавном извршитељу није познато да ли је непокретност слободна од лица и ствари.

Упућују се заинтересована лица као потенцијални купци да уз одговарајућу стручну правну помоћ (адвоката) изврше увид у ЛН бр. 229, КО СУСЕК, парц.бр. 63 1 .
Потенцијални купац сам сноси ризик овог пропуштања,с тим што ће јавни извршитељ наложити катастру непокретности брисање свих терета, осим оних који по закону остају или које је купац непокретности преузео.

У случају даје најмање једна понуда дата у последњих пет минута пре истека наведеног периода, време трајања електронског јавног надметања се продужава за још пет минута од времена одређеног за окончање електронског јавног надметања.
Поступак се понавља све док у последњих пет минута електронског јавног надметања не буде дата ниједна понуда, а најдуже до 15 часова, када се поступак електронског јавног надметања мора окончати.

Право учешћа имају сва заинтересована лица која су регистровани корисници на порталу електронског јавног надметања и која су положила јемство најкасније два дана пре одржавања електронског јавног надметања у износу од 15% од процењене вредности непокретности за коју подносе понуду и то уплатом на рачун Министарства правде који је објављен на интернет страници портала (eaukcija.sud.rs), иначе ће се лицу ускратити учествовање на јавном надметању.

Најповољнији понудилац је дужан да у року од 15 дана од дана доношења закључка о д непокретности понуђену цену исплати на наменски рачун јавног извршитеља број 105-31088007-61 који се води код AIК BANkA AD BEOGRAD са позивом на пословни број предмета ИИ 614/22 а по уплати купопродајне цене предаће му се предметна непокретност.
Ако најповољнији понудилац не плати понуђену цену у року од 15 дана од дана доношења закључка о додељивању непокретности, закључком се оглашава продаја без дејства према њему и непокретност се додељује другом по реду понудиоцу уз одређивање рока за плаћање понуђене цене.

Понудиоцима чије понуде нису прихваћене вратиће се јемство по закључењу јавног надметања и када министарство врати јемства на рачун јавног извршитеља, осим за другог и трећег понуђача. Другом и трећем понуђачу враћа се јемство кад најповољнији понудилац плати понуђену цену у року, а трећем по реду понудиоцу и кад други по реду понудилац плати понуђену цену у року.

Јемство у сваком случају губи учесник који _не понуди ни почетну цену, као и учесник који одустане од јавног надметања, у ком случају ће се поступити на начин прописан чл. 182 ст.2 и 3 Закона о извршењу и обезбеђењу.
Купац сноси све трошкове око такси и пореза, а ради преноса права власништва.

Утврђује се да Тодор Обрадовић из Сусека има право прече куповине у овом извршном псотупку и истим се може користити под условима одређеним овим заључком.

Ималац законског права прече куповине непокретности има првенство над најповољнијим понудиоцем ако одмах после објављивања који је понудилац најповољнији, а пре доношења закључка о додељивању непокретности, изјави да купује непокретност под истим условима као најповољнији понудилац.
Ималац уговорног права прече куповине непокретности које је уписано у катастар непокретности остварује своје право као и ималац законског права прече куповине, ако не постоји законско право прече куповине, или постоји а није искоришћено.
Имаоци права прече куповине полажу јемство као и друга лица.
У случају продаје непокретности на електронском јавном надметању ималац законског и уговорног права прече куповине има првенство над најповољнијим понудиоцем, ако у року од три дана од дана достављања извештаја о електронској продаји изјави да купује непокретност под истим условима као најповољнији понудилац.

Заинтересована лица могу разгледати непокретност која је предмет продаје дана 29.01.2024. године у интервалу од 10 до 11 часова.
Упућују се заинтересована лица да писменим путем или путем телефона 061 75 000 70 најмање 24 часа пре заказаног термина за разгледање непокретности обавесте јавног извршитеља о томе.

Заинтересована лица се могу јавити хипотекарном повериоцу Raiffeisen banci a.d.Beograd,Ул.Ђорђа Станојевића бр.16,Нови Београд,на тел.+ 381 63 1063 872,+ 381 11 220 8824 или путем е маила:legal.collection@raiffeisenbank.rs.