Užice,poslovni prostor-Lokal59m2,EUR3960

Užice,Lokal 59m2

Javni izvršitelj Milan Lojaničić u izvršnom predmetu izvršnog poverioca Raiffeisen banka ad Beograd,Novi Beograd,Ul.Đorđa Stanojevića br.16,donosi sledeći

Z A K LJ U Č A K
o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom po izboru izvršnog poverioca

ODREĐUJE SE PRODAJA NEPOKRETNOSTI NEPOSREDNOM POGODBOM i to:

-Poslovni prostor-tri prostorije poslovnih usluga,postojeći na kat.parc.br.10526,broj zgrade 2,broj posebnog dela:1,sprat:prizemlje,površine 59m2.

Vrednost nepokretnosti je utvrđena zaključkom Javnog izvršitelja Milana Lojaničića u ukupnom iznosu od RSD 1.556.697,12.

Ugovor o prodaji navedene nepokretnosti neposrednom pogodbom može se zaključiti u prostorijama sedišta kancelarije Javnog izvršitelja Milana Lojaničića,Ul.Momčila Tešića br.14,I sprat,stan 4,31000 Užice u roku od 30 dana od dana objavljivanja zaključka o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom po izboru izvršnog poverioca.

POČETNA CENA nepokretnosti određuje se u iznosu od 30% od procenjene vrednosti nepokretnosti .

Cena nepokretnosti se slobodno ugovara a rok za plaćanje cene ne može biti duži od 15 dana od dana donošenja zaključka o dodeljivanju nepokretnosti.

Zainteresovanim licima za kupovinu predmetne nepokretnosti dozvoliče se da u prikladno vreme razgledaju nepokretnost a na osnovu pismenog predloga koji dostave na adresu sedišta kancelarije Javnog izvršitelja Milana Lojaničića,odnosno uz prethodnu najavu na brojeve telefona kancelarije Javnog izvršitelja: 031/525-751 i 063/223-653.

Kupac nepokretnosti je dužan da neposredno pre zaključenja ugovora o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom,na namenski račun Javnog izvršitelja 205-264837-07 uplati jednu desetinu,1/10 utvrđene vrednosti predmetne nepokretnosti što u konkretnom slučaju za nepokretnost opisanu u tački 1 ovog zaključka iznosi RSD 1.556.697,12 .

Uplata odgovarajućeg iznosa jemstva vrši se na račun Javnog izvršitelja broj 205-264837-07 koji se vodi kod Komercijalna banka ad Beograd sa napomenom:jemstvo za prodaju neposrednom pogodbom sa pozivom na broj:И.Ив.144/2018.

Kupac konkretne nepokretnosti je dužan da u roku od 15 dana od dana donošenja zaključka o dodeljivanju da isplati razliku između uplaćenog iznosa jemstva i ponuđene cene na račun Javnog izvršittelja broj 205-264837-07 koji se vodi kod Komercijalna banka ad Beograd sa pozivom na broj:И.Ив.144/2018.

Troškove prenosa prava svojine snosi kupac i ne uračunavaju se u kupoprodajnu cenu.

Zainteresovana lica se mogu javiti hipotekarnom poveriocu Raiffeisen banci a.d.Beograd,ul.Đorđa Stanojevića br.16,na tel.+ 381 63 1063 872,+ 381 11 220 8824 ili putem e-maila:legal.collection@raiffeisenbank.rs