Užice,porodična zgrada 252m2+lokal 59m2

Užice,porodična stambena zgrada 7,0-osoban stan 252m2+lokal 59m2

Javni izvršitelj Milan Lojaničić,Užice,Ul.Momčila Tešića br.14,I sprat,stan 4,u izvršnom predmetu izvršnog poverioca Raiffeisen banka ad Beograd,Beograd-Novi Beograd,Ul.Đorđa Stanojevića br.16 donosi sledeći

Z A K LJ U Č A K
o prvoj javnoj prodaji nepokretnosti

OGLAŠAVA SE PRVA PRODAJA JAVNIM NADMETANJEM nepokretnosti i to:

1.poslovni prostor-tri prostorije poslovnih usluga,postojeći na kat.parc.br.10526,br.zgrade 2,broj posebnog dela:1,sprat:prizemlje,površine 59m2 upisane u list nepokretnosti br.705 KO Užice.

2.sedmosoban stan-stan na tri etaže,postojeći na kat.parc.br.10526,br.zgrade 2,broj posebnog dela: 2,sprat:prvi sprat,površine 252m2 upisan u list nepokretnosti br.705 KO Užice.

Vrednost nepokretnosti-predmeta prodaje utvrđena je zaključkom Javnog izvršitelja Milana Lojaničića o utvrđivanju vrednosti nepokretnosti И.Ив-144/2018 od 22.05.2019.godine u ukupnom iznosu od RSD 10.472.326,08 odnosno nepokretnosti pod rednim brojem 1 u iznosu od RSD 1.556.697,12 i nepokretnosti pod rednim brojem 2 u iznosu od RSD 8.915.628,96.

Na PRVOM javnom nadmetanju početna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti nepokretnosti i to:

-za objekat 1/poslovni prostor-tri prostorije poslovnih usluga,postojeći na kat.parc.br.10526,br.zgrade 2,broj posebnog dela:1,sprat:prizemlje,površine 59m2 upisane u list nepokretnosti br.705 KO Užice,
POČETNA CENA NA PRVOM JAVNOM NADMETANJU IZNOSI 70% OD PROCENJENE VREDNOSTI ODNOSNO RSD 1.089.687,98.

-za objekat 2/sedmosoban stan-stan na tri etaže,postojeći na kat.parc.br.10526,br.zgrade 2,broj posebnog dela: 2,sprat:prvi sprat,površine 252m2 upisan u list nepokretnosti br.705 KO Užice,
POČETNA CENA NA PRVOM JAVNOM NADMETANJU IZNOSI 70% OD PROCENJENE VREDNOSTI ODNOSNO RSD 6.240.940,27.

Prodaja će se obaviti usmenim i javnim nadmetanjem a prvo javno nadmetanje će se obaviti dana 14.11.2019.god.u 14:00 časova u prostorijama sedišta kancelarije Javnog izvršitelja Milana Lojaničića,Ul.Momčila Tešića br.14,I sprat,stan 4,Užice 31000.

Zainteresovanim licima za kupovinu predmetne nepokretnosti dozvoliće se da u prikladno vreme razgledaju nepokretnost a na osnovu pismenog predloga koji dostave na adresu sedišta kancelarije Javnog izvršitelja Milana Lojaničića,Ul.Momčila Tešića br.14,I sprat,stan 4,Užice 31000 najkasnije do dana 07.11.2019.godine.

Lica zainteresovana za učešće na ovoj javnoj prodaji dužna su da pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva jednu desetinu utvrđene vrednosti nepokretnosti i to:

-za nepokretnost pod rednim brojem 1 u iznosu od RSD 155.669,71,
-za nepokretnost pod rednim brojem 2 u iznosu od RSD 891.562,89

Zainteresovana lica odgovarajući iznos jemstva uplaćuju na račun Javnog izvršitelja Milana Lojaničića broj 205-264837-07 koji se vodi kod Komercijalna banka AD Beograd,Svrha:Jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju И.Ив-144/2018 uz obaveznu naznaku rednog broja nepokretnosti za koji se učestvuje 1.i/ili 2.,poziv na broj:И.Ив-144/2018.

Zainteresovana lica su dužna da na dan održavanja javne prodaje a najkasnije do 11 časova,u kancelariju Javnog izvršitelja Milana Lojaničića dostave dokaz o izvršenoj uplati iznosa jemstva za učestvovanje na javnom nadmetanju.

Obaveštavaju se zainteresovana lica da će javni izvršitelj na osnovu zakonskih ovlašćenja iz kojih crpi dužnost da se stara o postizanju najpovoljnije prodajne cene,nakon prihvatanja početne cene za nepokretnost-predmet prodaje,svaki sledeći poziv na ponudu povečavati za iznos od 5% od prethodno ponuđene i prihvaćene cene sve do oglašavanja najpovoljnijeg ponudioca za nepokretnost-predmet prodaje.

Kupac nepokretnosti,odnosno najpovoljniji ponudilac dužan je da u roku od 15 dana od dana donošenja zaključka o dodeljivanju nepokretnosti isplati razliku između uplaćenog iznosa jemstva i ponuđene najpovoljije cene na račun Javnog izvršitelja Milana Lojaničića broj 205-264837-07 koji se vodi kod Komercijalna banka AD Beograd sa pozivom na broj:И.Ив-144/2018.

Troškove prenosa prava svojine snosi kupac i ne uračunavaju se u kupoprodajnu cenu.

Zainteresovana lica se mogu javiti hipotekarnom poveriocu Raiffeisen banci a.d.Beograd,ul.Đorđa Stanojevića br.16,na tel.+ 381 63 1063 872,+ 381 11 220 8824 ili putem e-maila:legal.collection@raiffeisenbank.rs