Užice,trosoban stan 110m2

Užice,3,0-osoban stan 110m2

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ АНА ПЕРЕНДИЋ Димитрија Туцовића 62, Ужице
посл.бр. ИИВ 595/20 Дана 24.01.2024.године

Јавни извршитељ Ана Перендић, у извршном предмету у коме је извршни поверилац RAIFFEISEN BANkA AD BEOGRAD, Београд, ул. Ђорђа Станојевића бр. 16,
МБ 17335600,ПИБ 100000299 ради наплате новчаног потраживања, дана 24.01.2024. године доноси

ЗАКЉУЧАК

I ОДРЕЂУЈЕ СЕ прва продаја, путем усменог јавног надметања,удела непокретности и то:

2/4 идеалних делова у породичној стамбеној згради,зграда бр.1 изграђеној на кат.парцели бр.
7916 у Ужицу,ул.Мајданска бр.44 КО Ужице,а који представљају трособан стан површине
110 м2,на првом спрату напред описане зграде,све уписане у лист непокретности 3843 КО Ужице процењена вредност 4.973.096,00 динара,

II Продаја непокретности обавиће се усменим јавним надметањем које ће се одржати дана 29.02.2024.године у 12,00 часова,у канцеларији јавног извршитеља Ане Перендић из Ужица,Димитрија Туцовића бр.62.

III Констатује се да је тржишна вредност непокретности утврђена закључком јавног извршитеља ИИВ 595/20 од 28.06.2023.године на основу процене судског вештака грађевинске струке Мирка Росића. Позивају се заинтересована лица, да непосредно пре јавне продаје изврше увид у јавне књиге које се воде код РГЗ СКН, ради провере уписаних података и терета на непокретностима које су предмет продаје.

IV Позивају се заинтересована лица да у канцеларији јавног извршитеља изврше увид у извештаје стручног лица на основу којих је идентификована непокретност и утврђена тржишна вредност.

V На првом надметању почетна цена износи 60% од процењене вредности.

VI Право учешћа на надметању имају лица која су претходно положила на име јемства 10% од процењене вредности непокретности, на рачун јавног извршитеља 205-262086-15 који се води код Комерцијалне банке, а са напоменом ”јемство за учествовање на јавном надметању у предмету ИИВ 595/20”, и о томе обавесте јавног извршитеља доставом доказа о уплати на дан одређен за јавно надметање. Јемство се може уплатити најкасније један радни дан пре одржавања јавног надметања,односно најкасније до 28.02.2024. године. Лица која предходно нису положила јемство не могу учествовати најавном надметању.

VII Понудилац са највишом понудом, односно који први да највишу понуду,дужан је да плати цену за непокретност у року од 15 дана од дана доношења закључка о додељивању непокретности.Ако најповољнији понудилац у остављеном року не плати понуђену цену, јавни извршитељ ће закључком огласити да је продаја без дејства према том купцу и ствар ће доделити другом по реду понудиоцу уз одређивање рока за плаћање понуђене цене и тако редом док се не исцрпе сви понудиоци са списка из закључка о додељивању ствари.

VIII У случају да ниједан од понудилаца са одговарајућом понудом не уплати цену у остављеном року,јавни извршитељ ће утврдити да јавно надметање није успело.

IX Јавни извршитељ ће заинтересованим лицима, уз претходну најаву, омогућити разгледање предметне непокретности.

Х Трошкови извршења падају на терет извршног дужника.

XI Извршни поверилац и извршни дужник могу се током целог поступка споразумети о продаји непокретности непосредном погодбом и о условима продаје.

Заинтересована лица се могу јавити хипотекарном повериоцу Raiffeisen banci a.d.Beograd,Ул.Ђорђа Станојевића бр.16,Нови Београд,на тел.+ 381 63 1063 872,+ 381 11 220 8824 или путем е маила:legal.collection@raiffeisenbank.rs.