Vojka,porodična kuća 125m2

Vojka,porodična stambena zgrada 125m2,površina parcele 2525 m2,Ul.Vojvode Mišića 83.

Република Србија
Јавни извршитељ Срђан Јовановић
Именован за подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици Инђија,
Душана Јерковића бр.3,лок. 1
Тел: 064/335-8676, 022/561-126 посл. број: ИИ 37/22
Дана: 22.02.2023. године

 

Јавни извршитељ Срђан Јовановић у извршном предмету извршног повериоца Raiffeisen banka aod., Београд, ул. Ђорђа Станојевића бр.16,доноси следећи:

ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ НА ЕЛЕКТРОНСКОМ ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ

ОДРЕЂУЈУ СЕ УСЛОВИ ПРОДАЈЕ НА ДРУГОМ ЕЛЕКТРОНСКОМ ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ непокретности и то:

Породична стамбена зграда, број зграде 1,бр. етажа ПР 1, површине 125м2,у улици Војводе Мишића бр.3, на катастарској парцели бр.2494 К.О.Војка,у приватној својини извршног дужника у уделу 1/1, изграђена на парцели у приватној својини изршног дужника и то:

Земљиште под зградом и другим објектом, у улици Војводе Мишића, земљиште у грађевинском подручју површине 125м2, на катастарској парцели бр. 2494 К.О. Војка, у приватној својини извршног дужника у уделу l/l,

Земљиште уз зграду и други објекат,у улици Војводе Мишића,земљиште у грађевинском подручју површине 500м2,на катастарској парцели бр. 2494 К.О.Војка,
у приватној својини у уделу 1/1,

Њива З. класе,у улици Војводе Мишића,земљиште у грађевинском подручју површине 1900м2,на катастарској парцели бр. 2494 КО.Војка,у приватној својини извршног дужника у уделу 1/1,а све уписано у Лист непокретности број 1294 К.О.Војка,Служба за катастар непокретности Стара Пазова.

Процењена тржишна вредност износи 4.457.992,80 динара,а што представља вреднос уписане непокретности у приватној својини извршног дужника, утврђена је дана 21 09.2022. године.
Почетна цена на електронском јавном надметању износи 50% од утврђене вреднос непокретности (2.228.996,40 динара).

ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ одржаће се дана 31.03.2023. године на порталу електронског јавног надметања у периоду од 09 до 13 часова. Лицитациони корак износи 2% од почетне цене непокретности.

Право учешћа имају сва заинтересована лица која су регистровани корисници на портају електронског јавног надметања и која су положила јемство најкасније два дана пре одржавања електронског јавног надметања у износу од 15% од процењене вредности непокретности за коју подносе понуду и то уплатом на рачун Министарства правде који је објављен на интернет страници портала (eaukcija.sud.rs), иначе ће се лицу ускратити учествовање на јавном надметању.

Најповољнији понудилац је дужан да у року од 15 дана од дана доношења закључка о додељивању непокретности понуђену цену исплати на наменски рачун јавног извршитеља број 285-2210310000069-85 који се води код С6ер банке АД Београд, а по уплати купопродајне цене предаће му се предметна непокретност.

Ако најповољнији понудилац не плати понуђену цену у року од 15 дана од дана доношења о чка о додељивању непокретности, закључком се оглашава продаја без дејства према њему и кретност се додељује другом по реду понудиоцу уз одређивање рока за плаћање понуђене цене.

Понудиоцима чије понуде нису прихваћене вратиће се јемство по закључењу јавног надметања и када министарство врати јемства на рачун јавног извршитеља, осим за другог и трећег понуђача. Другом и трећем понуђачу враћа се јемство кад најповољнији понудилац плати понуђену цену у року, а трећем по реду понудиоцу и кад други по реду понудилац плати понуђену цену у року.

Купац сноси све трошкове око такси и пореза, а ради преноса права власништва.

Заинтересована лица могу разгледати непокретност која је предмет продаје сваким радним даном од 10 до 15 часова.

Заинтересована лица се могу јавити хипотекарном повериоцу Raiffeisen banci a.d.Beograd,Ул.Ђорђа Станојевића бр.16,Нови Београд,на тел.+ 381 63 1063 872,+ 381 11 220 8824 или путем е маила:legal.collection@raiffeisenbank.rs.