Vojka,porodična stambena zgrada 383m2

Република Србија
Јавни извршитељ Срђан Јовановић
Именован за подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици Инђија, Душана Јерковића бр.З, лок. 1 Тел: 064/335-8676, 022/561-126
Број предмета: ИИ 24/22 (ШТВ 21/22)

Јавни извршитељ Срђан Јовановић у извршном предмету извршног повериоца Raiffeisen banka a.d., Београд, ул. Ђорђа Станојевића бр.16 доноси следећи:

ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ НА ЕЛЕКТРОНСКОМ ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ

ОДРЕЂУЈУ СЕ УСЛОВИ ПРОДАЈЕ НА ПРВОМ ЕЛЕКТРОНСКОМ ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ непокретности
и то:

1. Породична стамбена зграда, број зграде 1, етажа П+Пк, површине 233м2, корисне површине  383м2, на катастарској парцели број 3793/1, К.О. Војка, у улици Милоша Ђорђевића-Неше бр.
 2, у приватној својини извршног дужника у уделу 1/1, са правом приватне својине извршног дужника у уделу 1/1 на парцелама:
Земљиште под зградом и другим о ектом, земљиште у грађевинском подручју, површине 233м2, у улици Милоша Ђорђевића-Неше,на катастарској парцели број 3793/1,К.О.Војка,у приватној својини

Њива 4.класе,земљиште у грађевинском подручју,површине 246м2,у улици Милоша Ђорђевића Неше,на катастарској парцели број 3793/1,К.О. Војка,у приватној својини извршног дужника у уделу 1/1,
а све уписано у Лист непокретности број 3636,Служба за катастар непокретности Стара Пазова, К.О. Војка.
Предметна непокретност се састоји из три посебне стамбене јединице и пословног простора  радионице у приземљу. Први стан је формиран у десном делу објекта на приземљу, други стан је на поткровљу, изнад стана на приземљу, а трећи стан је изнад радионице.

Процењена тржишна вредност износи 18.546.577,20 динара,а што представља вредност горе уписане непокретности у приватној својини извршног дужника, утврђена је дана 27.07.2022. године.

Почетна цена на електронском јавном надметању износи 70% од утврђене вредности непокретности(12.982.604,04 динара).

ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ одржаће се дана 12.10.2022. године на порталу електронског јавног надметања у периоду од 09 до 13 часова. Лицитациони корак износи 5% од почетне цене непокретности.
Време за давање понуда траје најдуже четири часа, у периоду од 9 до 13 часова. У случају да је најмање једна понуда дата у последњих пет минута пре истека наведеног периода, време трајања електронског јавног надметања се продужава за још пет минута од времена одређеног за окончање електронског јавног надметања. Поступак се понавља све док у последњих пет минута електронског јавног намдетања не буде дата ниједна понуда, а најдуже до 15 часова, када се поступак електронског јавног надметања мора окончати.
Право учешћа имају сва заинтересована лица која су регистровани корисници на порталу електронског јавног надметања и која су положила јемство најкасније два дана пре одржавања електронског јавног надметања у износу од 15% од процењене вредности непокретности за коју подносе понуду и то уплатом на рачун Министарства правде који је објављен на интернет страници портала (eaukcija. sud.rs), иначе ће се лицу ускратити учествовање на јавном надметању.

Најповољнији понудилац је дужан да у року од 15 дана од дана доношења закључка о додељивању непокретности понуђену цену исплати на наменски рачун јавног извршитеља број 2852210310000069-85 који се води код С6ер банке АД Београд, а по уплати купопродајне цене предаће му се предметна непокретност.
Ако најповољнији понудилац не плати понуђену цену у року од 15 дана од дана доношења закључка о додељивању непокретности, закључком се оглашава продаја без дејства према њему и непокретност се додељује другом по реду понудиоцу уз одређивање рока за плаћање понуђене цене.Ако ни он он цену не плати у року, закључком се оглашава да је продаја без дејства према њему и непокретност се додељујуе трећем по реду понудиоцу уз одређивање рока за плаћање понуђене цене. Исто важи и ако је ималац права прече куповине изјавио да купује непокретност под иситм условима као најповољнији понудилац. Ако ни трећи по реду понудилац не плати цену у року, јавни извршитељ утврђује да јавно надметање није успело.

Понудиоцима чије понуде нису прихваћене вратиће се јемство по закључењу јавног надметања и када министарство врати јемства на рачун јавног извршитеља, осим за другог и трећег понуђача. Другом и трећем понуђачу враћа се јемство кад најповољнији понудилац плати понуђену цену у року, а трећем по реду понудиоцу и кад други по реду понудилац плати понуђену цену у року.

Јемство у сваком случају губи учесник који не понуди ни почетну цену, као и учесник који одустане од јавног надметања, у ком случају ће се поступити на начин прписан чл. 182 ст.2 и З Закона о извршењу и обезбеђењу.
Купац сноси све трошкове око такси и пореза, а ради преноса права власништва.

Заинтересована лица могу разгледати непокретност која је предмет продаје сваким радним даном од 10 до 15 часова

Заинтересована лица се могу јавити хипотекарном повериоцу Raiffeisen banci a.d.Beograd,Ул.Ђорђа Станојевића бр.16,Нови Београд,на тел.+ 381 63 1063 872,+ 381 11 220 8824 или путем е-маила:legal.collection@raiffeisenbank.rs.