Vranić,poljopr.zemljište,njive

Vranić,polj.zemljišta,njive površine 1287m2+2092m2+6551m2

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЉИЉАНА ЖИВКОВИЋ
ИМЕНОВАНА ЗА ПОДРУЧЈЕ ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ
И ПРИВРЕДНОГ СУДА У БЕОГРАДУ
Господара Вучића 88/4, Београд
Посл. бр. И.ИВ 902/22
Дана: 06.10.2023 године
Јавни извршитељ Љиљана Живковић, у извршном предмету у коме је извршни поверилац RAIFFEISEN BANkA AD BEOGRAD, Београд, ул. Ђорђа Станојевића бр. 16, МБ 17335600, ПИБ 100000299,у поступку спровођења извршења одређеног Решењем о извршењу Основног суда у Младеновцу-Судске јединице у Сопоту ИИВ-З80/2О22 од 08.11.2022 године које је правноснажно од 30.12.2022 године доноси:

ЗАКЉУЧАК

ОДРЕЂУЈУ СЕ УСЛОВИ ПРОДАЈЕ НА ПРВОМ ЕЛЕКТРОНСКОМ ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ непокретности ближег описа:

-катастарска парцела бр. 1717/2 К.О. Вранић, површине 1287 м2, потес: Сређ по врсти пољопривредно земљиште, по култури њива 5. класе, све уписано у ЛН 4334 К.О. Вранић;
-катастарска парцела бр. 1718 К.О. Вранић, површине 2092 м2, потес: Сређ по врсти пољопривредно земљиште, по култури њива 5. класе, све уписано у ЛН 4334 К.О. Вранић;
-катастарска парцела бр. 1879 К.О. Вранић, површине 6551 м2, потес: Бабин поток по врсти пољопривредно земљиште, по култури њива 5. класе, све уписано у ЛН 4334 К.О.Вранић.

Констатује се да у току поступка утврђено да су непокретности које су предмет продаје слободне од лица и од ствари.

Констатује се да на непокретностима не постоје права трећих лица која остају и после продаје, као ни стварне и личне службености и стварни терети које купац преузима. Парцеле које су предмет продаје немају директан излаз на асфалтни пут и до истих се долази преко суседних парцела.

Јавни извршитељ је закључком од 13.03.2023 године проценио вредност непокретности и то како следи:

кат. парцелу бр. 1717/2 К.О. Вранић, површине 1287 м2, потес: Сређ по врсти пољопривредно земљиште, по култури њива 5. класе, све уписано у ЛН 4334 К.О. Вранићу износу од 226.391,51 динара;

– кат. арцелу бр. 1718 К.О. Вранић, површине 2092 м2, потес: Сређ по врсти пољопривредно земљиште, по и њива 5. класе, све уписано у ЛН 4334 К.О. Вранић у износу од 368.326,08 динара,

парцелу бр. 1879 К.О. Вранић, површине 6551 м2, потес: Бабин поток по врсти пољопривредно земљиште, култури њива 5. класе, све уписано у ЛН 4334 К.О. Вранић у износу од 1.153.071,78 динара.

Прво електронско јавно надметање ће се одржати дана 06.11.2023 године на порталу електронског јавног надметања у периоду од 9 до 13 часова, а почетна цена непокретности износи 70% од процењене вредности односно како следи:

-за кат. парцелу бр. 1717/2 К.О. Вранић, површине 1287 м2, потес: Сређ по врсти пољопривредно земљиште, по култури њива 5. класе, све уписано у ЛН 4334 К.О. Вранић у износу од 158.474,06 динара;
за кат. парцелу бр. 1718 К.О. Вранић, површине 2092 м2, потес: Сређ по врсти пољопривредно земљиште, по култури њива 5. класе, све уписано у ЛН 4334 К.О. Вранић у износу од 257.828,26 динара;
-за кат. парцелу бр. 1879 К.О. Вранић, површине 6551 м2, потес: Бабин поток по врсти пољопривредно земљиште, по култури њива 5. класе, све уписано у ЛН 4334 К.О. Вранић у износу од 807.150,25 динара.

Време за давање понуда траје најдуже четири часа, у периоду од 09 до 13 часова. У случају даје најмање једна понуда дата у последњих пет минута пре истека наведеног периода време трајања електронског јавног надметања се продужава још пет минута од времена одређеног за окончање електронског јавног надметања. Поступак се понавља све док у последњих пет минута електронског јавног надметања не буде дата ни једна понуда, а најдуже до 15 часова када се поступак електронског јавног надметања мора окончати.

Лицитациони корак на електронском јавном надметању износи 10 % од почетне цене непокретности.

Заинтересована лица, могу разгледати непокретност на лицу места уз претходну најаву јавном извршитељу електронским путем на offce@javniizvrsitelj-ljz.com односно на контакт телефон 060/7068-474, те се налаже извршном дужнику да омогући разгледање непокретности.

Јемство износи 15% од процењене вредности непокретности и то:

-за кат. парцелу бр. 1717/2 К.О. Вранић, површине 1287 м2, потес: Сређ по врсти пољопривредно земљиште, по култури њива 5. класе, све уписано у ЛН 4334 К.О. Вранић у износу од 33.958,73 динара;

за кат. парцелу бр. 1718 К.О. Вранић, површине 2092 м2, потес: Сређ по врсти пољопривредно земљиште, по култури њива 5. класе, све уписано у ЛН 4334 К.О. Вранић у износу од 55.248,91 динара;

-за кат. парцелу бр. 1879 К.О. Вранић, површине 6551 м2, потес: Бабин поток по врсти пољопривредно земљиште, по култури њива 5. класе, све уписано у ЛН 4334 К.О. Вранић у износу од 172.960,77 динара.

Јемство се полаже у новцу уплатом на рачун Министарства правде РС кој ије објављен на интернет страници портала електронске продаје најкасније два дана пре одржавања јавног надметања, а лицима која уплату изврше након рока ускратиће се учествовање на јавном надметању.

Понудилац са најбољом понудом (купац) је дужан да плати продајну цену у року од 15 дана од дана доношења закључка о додељивању непокретности на наменски рачун јавног извршитеља Љиљане Живковић бр. рачуна 105-0000002506297-93 са позивом на бр. предмета ИИв 902/22.

Право учешћа у надметању имају лица која су регистровани корисници на порталу електронског јавног надметања и која положе јемство у висини од 15% од процењене вредности непокретности најкасније два дана пре одржавања електронског јавног надметања.

Заинтересована лица се могу јавити хипотекарном повериоцу Raiffeisen banci a.d.Beograd,Ул.Ђорђа Станојевића бр.16,Нови Београд,на тел.+ 381 63 1063 872,+ 381 11 220 8824 или путем е маила:legal.collection@raiffeisenbank.rs.