Vranić,poljopr.zemljište,njive

Vranić,polj.zemljišta,njive površine 1287m2+2092m2+6551m2

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЉИЉАНА ЖИВКОВИЋ
ИМЕНОВАНА ЗА ПОДРУЧЈЕ ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ
И ПРИВРЕДНОГ СУДА У БЕОГРАДУ
Господара Вучића 88/4, Београд посл. бр.И.ИВ 902/22 Дана:08.03.2024 године

Јавни извршитељ Љиљана Живковић,у извршном предмету у коме је извршни поверилац RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD, Београд, ул.Ђорђа Станојевића бр.16,МБ 17335600,ПИБ 100000299,у поступку спровођења извршења одређеног Решењем о извршењу Привредног суда у Београду посл. бр.ЗИ.Ив 916/2022 од 08.03.2022. године доноси:

ЗАКЉУЧАК

ОДРЕЂУЈУ СЕ УСЛОВИ ПРОДАЈЕ НА ДРУГОМ ЕЛЕКТРОНСКОМ ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ непокретности извршног дужника ближег описа:

-катастарска парцела бр. 1717/2 К.О.Вранић,површине 1287 м2,потес:Сређ по врсти пољопривредно земљиште,по култури њива 5.класе,све уписано у ЛН 4334 К.О. Вранић;
-катастарска парцела бр.1718 К.О. Вранић,површине 2092 м2,потес: Сређ по врсти пољопривредно земљиште,по култури њива 5. класе,све уписано у ЛН 4334 К.О. Вранић;
-катастарска парцела бр. 1879 К.О. Вранић,површине 6551 м2,потес:Бабин поток по врсти пољопривредно земљиште,по култури њива 5.класе,све уписано у ЛН 4334 К.О.Вранић.

Констатује се да у току поступка утврђено да су непокретности које су предмет продаје слободне од лица и од ствари.
Констатује се да на непокретностима не постоје права трећих лица која остају и после продаје, као ни стварне и личне службености и стварни терети које купац преузима.
Јавни извршитељ је закључком од 13.03.2023 године проценио вредност непокретности и то како следи:

-кат. парцелу бр. 1717/2 К.О. Вранић, површине 1287 м2, потес: Сређ по врсти пољопривредно земљиш култури њива 5. класе, све уписано у ЛН 4334 К.О. Вранић у износу од 226.391,51 динара;
-кат. парцелу бр. 1718 К.О. Вранић, површине 2092 м2, потес: Сређ по врсти пољопривредно земљиште, по култури њива 5. класе, све уписано у ЛН 4334 К.О. Вранић у износу од 368.326,08 динара;
-кат. парцелу бр. 1879 К.О. Вранић, површине 6551 м2, потес: Бабин поток по врсти пољопривредно земљиште, по култури њива 5. класе, све уписано у ЛН 4334 К.О. Вранић у износу од 1.153.071,78 динара.

Друго електронско јавно надметање ће се одржати дана 08.04.2024 године на порталу електронског јавног надметања у периоду од 9 до 13 часова, а почетна цена непокретности износи 50% од процењене вредности из става V изреке односно како следи:

-за кат. парцелу бр. 1717/2 К.О. Вранић,површине 1287 м2, потес: Сређ по врсти пољопривредно земљиште, по култури њива 5. класе, све уписано у ЛН 4334 К.О. Вранић у износу од 113.195,75 динара;
за кат. парцелу бр. 1718 К.О. Вранић, површине 2092 м2, потес: Сређ по врсти пољопривредно земљиште, по култури њива 5. класе, све уписано у ЛН 4334 К.О. Вранић у износу од 184.163,04 динара;
-за кат. парцелу бр. 1879 К.О. Вранић, површине 6551 м2, потес: Бабин поток по врсти пољопривредно земљиште, по култури њива 5. класе, све уписано у ЛН 4334 К.О. Вранић у износу од 576.535,89 динара.

Време за давање понуда траје најдуже четири часа, у периоду од 09 до 13 часова.У случају даје најмање једна понуда дата у последњих пет минута пре истека наведеног периода време трајања електронског јавног надметања се продужава још пет минута од времена одређеног за окончање електронског јавног надметања. Поступак се понавља све док у последњих пет минута електронског јавног надметања не буде дата ни једна понуда, а најдуже до 15 часова када се поступак електронског јавног надметања мора окончати.

Лицитациони корак на електронском јавном надметању износи 10 % од почетне цене непокретности.

Заинтересована лица, могу разгледати непокретност на лицу места уз претходну најаву јавном извршитељу електронским путем на offce@javniizvrsitelj-ljz.com односно на контакт телефон 060/7068-474 .

Право учешћа у надметању имају лица која су регистровани корисници на порталу електронског јавног надметања и која положе јемство у висини од 15% од процењене вредности непокретности најкасније два дана пре одржавања електронског јавног надметања. Извршни поверилац и заложни поверилац не полажу јемство ако њихова потраживања досежу износ јемства и ако би, с обзиром на њихов редослед намирења и процењену вредност непокретности, износ јемства могао да се намири из продајне цене.

Јемство износи 15% од процењене вредности непокретности и то:
-за кат. парцелу бр. 1717/2 К.О. Вранић, површине 1287 м2, потес: Сређ по врсти пољопривредно земљиште, по култури њива 5. класе, све уписано у ЛН 4334 К.О. Вранић у износу од 33.958,73 динара;
-за кат. парцелу бр. 1718 К.О. Вранић, површине 2092 м2, потес: Сређ по врсти пољопривредно земљиште, по култури њива 5. класе, све уписано у ЛН 4334 К.О. Вранић у износу од 55.248,91 динара;
-за кат. парцелу бр. 1879 К.О. Вранић, површине 6551 м2, потес: Бабин поток по врсти пољопривредно земљиште, по култури њива 5. класе, све уписано у ЛН 4334 К.О. Вранић у износу од 172.960,77 динара.

Јемство се полаже у новцу уплатом на рачун Министарства правде РС који је објављен на интернет страници портала електронске продаје нај касније два дана пре одржавања јавног надметања, а лицима која уплату изврше након рока ускратиће се учествовање на јавном надметању.

Понудилац са најбољом понудом (купац) је дужан да плати продајну цену у року од 15 дана од дана доношења закључка о додељивању непокретности на наменски рачун јавног извршитеља Љиљане Живковић бр. рачуна 105-0000002506297-93 са позивом на бр.предмета ИИв 902/22.

Заинтересована лица се могу јавити хипотекарном повериоцу Raiffeisen banci a.d.Beograd,Ул.Ђорђа Станојевића бр.16,Нови Београд,на тел.+ 381 63 1063 872,+ 381 11 220 8824 или путем е маила:legal.collection@raiffeisenbank.rs.