Devizna plaćanja

Devizna plaćanja

Fizička lica - rezidenti mogu u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju:

  • da vrše plaćanje prema inostranstvu po osnovu tekućih i kapitalnih poslova, uz prilaganje odgovarajuće dokumentacije kojom se dokazuje obaveza plaćanja prema inostranstvu.

I PLAĆANJA / PRENOS SA RAČUNA REZIDENTA

II PLAĆANJA / PRENOS SA RAČUNA NEREZIDENATA