10 Mar 2022

Važno obaveštenje Narodne banke Srbije

Obaveštavamo klijente da pružaoci platnih usluga izvršavaju plaćanja u skladu sa propisima, prema podacima koji su navedeni u platnom nalogu i da ako je npr. broj tekućeg računa primaoca plaćanja koji je naveden u platnom nalogu netačan – pružalac platnih usluga nije odgovoran za neizvršenu ili nepravilno izvršenu platnu transakciju.

Navedeno se posebno odnosi na plaćanja računa utrošene električne energije, s obzirom na to da su, prema obaveštenju JP Elektroprivrede Srbije (EPS), za pojedina područja promenjeni brojevi tekućih računa i potrebno je da pre plaćanja proverite da li je platni nalog ispravno popunjen.