Kamatne stope – šest stvari koje bi trebalo da znate

Istorijski gledano, kamatne stope su igrale ključnu ulogu u finansijskim transakcijama i ekonomiji, oblikujući način na koji ljudi upravljaju novcem i koriste kapital. Od drevnih civilizacija do savremenog bankarskog sistema, koncept kamatnih stopa i obračuna kamate prošao je kroz mnoge transformacije i evolucije. Prvobitno su se kamate koristile u trgovini i pozajmicama među pojedincima, da bi kasnije postale centralni element moderne finansijske infrastrukture, omogućavajući razvoj banaka, investicija i globalnog tržišta kapitala.

Ovaj tekst se bavi ključnim aspektima kamatnih stopa kod kreditnih proizvoda. Pokušaćemo da objasnimo kako one utiču na svakodnevne finansijske odluke pojedinaca i institucija.

Koje vrste kamatnih stopa postoje?

Kod kreditnih proizvoda, postoje različite vrste kamatnih stopa koje se koriste u finansijskim transakcijama. Jedno od glavnih pitanja prilikom uzimanja kredita jeste, koju vrstu kamatne stope izabrati.

Fiksna kamatna stopa ostaje ista tokom celog perioda otplate kredita, što olakšava planiranje budžeta, dok promenljiva (varijabilna) kamatna stopa može varirati tokom perioda otplate kredita, u skladu sa promenama na tržištu.

Kod fiksne kamatne stope dobija se izvesnost da na ratu ne utiču promene na finansijskom tržištu. To znači da je rata sve vreme otplate kredita ista. Sa druge strane varijabilna kamatna stopa može da smanji, ali i da poveća ratu kredita. Praktično, rata zavisi od kretanja na finansijskom tržištu.

Šta je NKS?

Nominalna kamatna stopa i ona predstavlja stopu po kojoj banka obračunava kamatu za ratu kredita.

Ona se obično izražava kao procenat ukupnog iznosa kredita, a može se naplaćivati u različitim vremenskim intervalima: mesečno, tromesečno, na godišnjem nivou…

Šta je EKS?

Efektivna kamatna stopa koja uzima u obzir sve troškove kredita, uključujući naknade za obradu, provizije i druge troškove, pružajući tačniju sliku stvarnog troška kredita.
Efektivna kamatna stopa omogućava klijentima da lakše sagledaju i uporede uslove pod kojima različite banke nude iste kredite.

Šta je interkalarna kamatna stopa?

Interkalarna kamatna stopa je stopa po kojoj se obračunava kamata za period od kada je banka klijentu isplatila kredit do početka otplate istog. Obično se obračunava po ugovorenoj nominalnoj kamatnoj stopi.

Šta je zatezna kamatna stopa?

Zatezna kamatna stopa je ona stopa po kojoj se obračunava kamata koju dužnik plaća ukoliko nije izmirio dugovanje u određenom roku.

Visina stope zatezne kamate određena je posebnim zakonom – Zakonom o zateznoj kamati.

Postoji dokument koji govori da je u srednjevekovnoj Srbiji, sredinom 15. veka, postojala i kamata ako dug nije isplaćen na vreme i iznosila je oko 20 odsto.

Šta je referentna kamatna stopa?

Referentna kamatna stopa se koristi kao osnova za izračunavanje promenljive kamatne stope. Često se vezuje za osnovnu kamatnu stopu centralne banke ili drugi finansijski indeks, kao što je EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate).

U zavisnosti od promena u referentnoj kamatnoj stopi, promenljiva kamatna stopa se može povećati ili smanjiti tokom perioda otplate kredita.

Osim globalnih varijabilnih delova referentne kamatne stope ukoliko uzimate kredit u dinarima i koji pri tom ima promenljivu kamatnu stopu, susreli ste se sa terminom BELIBOR.

BELIBOR (Belgrade Interbank Offered Rate) je referentna kamatna stopa koju obračunavaju domaće banke za kredite u dinarima na srpskom međubankarskom tržištu.

Digitalizacija bankarskih proizvoda omogućila je kreiranje novih vrsta finansijskih proizvoda i usluga, prilagođenih potrebama savremenih korisnika. Takođe, digitalizacija je olakšala pristup informacijama o kamatama i kamatnim stopama, i omogućila korisnicima da brže i efikasnije upravljaju svojim finansijama.