Skip to main content

Računi

Raiffeisen banka Vam nudi niz proizvoda i usluga koje će Vaše transakcije dinarskog i deviznog poslovanja učiniti sigurnim, bržim i povoljnijim za Vas i Vaše poslovne partnere.

Pouzdanost i sigurnost
Fleksibilnost i prilagodljivost
Stručnost i podrška
Two young female fashion designers working together in their workshop.

Poslovni računi za 30 minuta bez odlaska u banku

Otvorite poslovne račune potpuno onlajn i iskoristite pogodnosti besplatnog održavanja Biznis iRačuna u prvih 12 meseci, dok su Vam mobilno i elektronsko bankarstvo na raspolaganju bez naknade tokom trajanja ugovora.

*sa godišnjim prihodom do 5 miliona evra: Paketi

Preduzetnik paket

500 RSD

/mesečno

Potreban Vam je paket koji sadrži osnovne bankarske usluge jer želite da Vaše poslovanje bude jednostavno?

 • Dinarski i devizni račun
 • Mobilno i elektronsko bankarstvo
 • Prihvatanje platnih kartica na prodajnom mestu
 • Master i Dina debitne kartice

 

Najčešći izbor

Preduzetnik Plus paket

900 RSD

/mesečno

Vodite dinamičan biznis i potrebno Vam je da Vas banka prati u korak?

 • Dinarski i devizni račun
 • Mobilno i elektronsko bankarstvo
 • Prihvatanje platnih kartica na prodajnom mestu
 • Master i Dina debitne kartice
 • Konkurentne naknade
 • Mogućnost plaćanja sa valutom unapred

Gold paket

1.500 RSD

/mesečno

Želite maksimum od bankarskog paketa jer smatrate da Vaš biznis zaslužuje Premium tretman?

 • Dinarski i devizni račun
 • Povoljnija tarifa naknada banke za usluge platnog prometa
 • Dozvoljeno prekoračenje računa
 • Mobilno i elektronsko bankarstvo
 • Prihvatanje platnih kartica na prodajnom mestu
 • Dve dodatne DinaCard Business Debit i Mastercard Bussines debitne kartice bez godišnje članarine za korišćenje debitne kartice.
 • Konkurentne naknade
 • Mogućnost plaćanja sa valutom unapred
Untitled design - 1

Paket Welcome

700 RSD

prvih 6 meseci korišćenja paketa je besplatno

 • Dinarski i devizni račun
 • Mobilno i elektronsko bankarstvo
 • Prihvatanje platnih kartica na prodajnom mestu
 • Master i Dina debitne kartice
Najčešći izbor
Otvaranje Aktiv računa za preduzeća u Raiffeisen banci

Paket Aktiv

900 RSD

 • Dinarski i devizni račun
 • Mobilno bankarstvo
 • Mogućnost izbora jednog od sistema elektronskog bankarstva (RaiffeisenOnline ili Halcom i Moja eBanka Biznis).
 • Prihvatanje platnih kartica na prodajnom mestu
 • Master i Dina debitne kartice
 • Konkurentne naknade
 • Mogućnost plaćanja sa valutom unapred

Paket Gold

1500 RSD

 • Dinarski i devizni račun
 • Povoljnija tarifa naknada banke za usluge platnog prometa
 • Dozvoljeno prekoračenje računa
 • Mobilno i elektronsko bankarstvo
 • Prihvatanje platnih kartica na prodajnom mestu
 • Dve dodatne DinaCard Business Debit i Mastercard Bussines debitne kartice bez godišnje članarine
 • Konkurentne naknade
 • Mogućnost plaćanja sa valutom unapred

Otvaranje računa

Raiffeisen banka Vam nudi niz proizvoda i usluga koje će Vaše transakcije dinarskog i deviznog poslovanja učiniti sigurnim, bržim i povoljnijim za Vas i Vaše poslovne partnere.

Otvaranje dinarskih i deviznih tekućih računa, moguće je obaviti u bilo kojoj ekspozituri naše banke.

Sa otvorenim računom u našoj banci, možete vršiti gotovinske uplate i isplate u ekspozituri, elektronski i papirno plaćati robu i usluge, podizati gotovinu Visa karticama, overavati i naplaćivati ugovorna ovlašćenja, menice i druge instrumente obezbeđenja kao i druge poslove u okviru domaćeg i međunarodnog platnog prometa.

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

 

Sa ciljem praćenja svojih klijenata u svim njihovim aktivnostima, kao i radi zadovoljenja njihovih posebnih potreba, Raiffeisen banka nudi usluge otvaranja specijalnih računa:

Escrow računi

Banka na zahtev svojih klijenata otvara račune sa posebnom namenom, koji se vezuju za pojedine konkretne poslove. Po ovim računima banka se pojavljuje kao agent koji garantuje da će posao biti izvršen u sladu sa ugovorom. Računi sa posebnom namenom gase se kada se ispune sve obaveze iz ugovora.

HOV računi

Banka za svoje klijente otvara namenske račune za kupovinu i prodaju hartija od vrednosti. Sve promene po namenskim računima banka izvršava u skladu sa zaključnicima dobijenim od Centralnog registra, Beogradske berze, kao i ugovora o posredovanju zaključenim sa berzanskim posrednikom.

Računi osnivačkog uloga

Uplate osnivačkih uloga na namenske račune otvorene kod banke nerezidenti mogu izvrsiti u devizama, kao i u efektivnom stranom novcu uz prezentaciju potvrde nadležne carinarnice da je novac prijavljen prilikom unosa u zemlju.

Promena platnog računa

Raiffeisen banka, u skladu sa Zakonom o platnim uslugama, omogućuje korisnicima uslugu promene platnog računa bez naknade.

Usluga promene platnog računa se može obaviti u domaćoj ili stranoj valuti, sa ili bez gašenja platnog računa koji je otvoren kod prethodnog pružaoca platnih usluga.

Više detalja u vezi sa uslugom možete pronaći u dokumentu – Informacije o usluzi promene platnog računa kao i Ovlašćenju  za promenu platnog računa.

 

Platni promet

Domaći platni promet Raiffeisen banke

Domaći platni promet

Raiffeisen banka Vam nudi niz proizvoda i usluga koje će Vaše transakcije dinarskog i deviznog poslovanja učiniti sigurnim, bržim i povoljnijim za Vas i Vaše poslovne partnere.

Mežunarodni platni promet Raiffeisen banke

Međunarodni platni promet

Raiffeisen banka usluge platnog prometa sa inostranstvom obavlja koristeći najsavremenija tehnološka rešenja, kao i široku mrežu svojih korespondenata.

Dozvoljeno prekoračenje računa

Visina odobrenog dozvoljenog prekoračenja je raspoloživa u periodu od 12 meseci od datuma stavljanja sredstava klijentu na raspolaganje i omogućuje klijentu održavanje odgovarajućeg nivoa likvidnosti u svakom trenutku, pružajući mu mogućnost da se na jednostavan način prevaziđu problemi u kretanju novčanih tokova koji mogu nastati.

Mala preduzeća sredstva odobrene pozajmice mogu da koriste kao ”rezervu” u slučaju neočekivanih troškova u poslovanju, čime će rešiti problem povremenih deficita sredstava i pravovremeno izmiriti sve svoje obaveze plaćanja.

Posebnu prednost kod korišćenja ovakvog vida kratkoročnog kreditiranja predstavlja to što se kamata plaća samo na sredstva koja preduzeće iskoristi u toku meseca, a procedura odobravanja je jednostavna i kratka.

Dozvoljeno prekoračenje računa 
Iznos kreditado RSD 5.000.000*
Period otplateDo  12 meseci
Kamatna stopa fiksni RSDod 12,5% do 22%, na godišnjem nivou
Kamatna stopa promenjiva RSDod 7.0% + 1M Belibor do 14% + 1M Belibor
Namenaza tekuću likvidnost
Obezbeđenjemenice firme i lične menice vlasnika

*u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta

Reprezentativni primer za dozvoljeno prekoracenje racuna, fiksna kamata, neobezbedjeno (bez jemstva drugih pravnih lica) Nov klijent bankePostojeci klijent
Iznos kreditaRSD 1.000.000RSD 1.000.000
Rok (u mesecima)1212
NKS (godišnja, fiksna)17%17%
EKS*20.50%20.17%
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA KREDITA
Trošak kamate172,361.13 RSD172,361.13 RSD
Trošak menica5 x 50 RSD= 250 RSD5 x 50 RSD= 250 RSD
Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa600 RSD600 RSD
Trošak Osnovnog izveštaja za osnivača246 RSD246 RSD
Provizija za obradu zahteva10.000 RSD10.000 RSD
Trošak uverenja o plaćenom porezu/ oslobađanju poreza na imovinu640 RSD640 RSD
Naknada za vođenje  platnog računa za klijente koji nisu postojeci klijenti Raiffeisen banke**11 x 250,00 = 2.750 RSD 
*Obračun EKS−a je izvršen na dan 11.09.2019. godine
**Za postojece klijente banke, trosak mesecnog vodjenja platnog  racuna/paketa ne ulazi u obracun efektivne kamatne stope