Skip to main content
Untitled design - 1

Raiffeisen Online faktoring

Sve usluge vezane za faktoring poslove od sada su Vam u Raiffeisen banci dostupne i putem platforme, Raiffeisen Online Factoring!

Idite odmah na:

Unapređenje likvidnosti
Smanjenje rizika
Onlajn platforma
Happy member of human resource team shaking hands with a candidate after successful job interview in the office while other members are applauding.

Naplatite Vaša potraživanja pre roka dospeća! : Domaći faktoring

Faktoring je jedinstven proizvod koji Vam omogućava da:

  • Dobijete sredstva pre dospeća potraživanja
  • Prepustite banci upravljanje potraživanjima kroz naplatu, izveštavanje i administraciju otkupljenih faktura

Od sada su sve usluge faktoringa dostupne na online platformi, Raiffeisen OnLine Factoring!

Two happy business woman and man using laptop working on computer at workplace. Cheerful young professional multiethnic colleagues team discussing online digital technology corporate project in office

Naplatite menice pre dospeća: Eskont menica

Raiffeisen banka nudi uslugu eskonta menica, kao vid kratkoročnog finansiranja čime se na efikasan i brz način, može naplatiti menica i pre datuma dospeća koji je naznačen na menici, sa ciljem poboljšavanja likvidnosti Vašeg preduzeća i bolje konkurentnosti na tržištu. 

Menice koje mogu biti predmet eskonta: 

  • izdate po osnovu prometa robe i usluga, od strane bonitenih kupac
  • sa namenom odloženog plaćanja
  • registrovane u nadležnom registru menica koji se vodi kod Narodne banke Srbije.
  • sadrže sve bitne elemente predviđene Zakonom o menici
  • sa punim vlasničkim indosamentom
Za sve dodatne informacije obratite se svom saradniku za odnose sa klijentima u Raiffeisen banci.
Smiling hr team leader shaking hands with job seeker, welcoming at interview, hiring process. Happy businessman greeting handshaking with partner client at group negotiations meeting in boardroom.

Unapredite odnose sa dobavljačima: Dobavljački faktoring

Vaš novi instrument za upravljanje tokovima gotovine! Da li Vam je potrebno dodatno vreme za izmirenje obaveza prema dobavljačima, a da pri tome unapredite odnose sa njima?

Dobavljački faktoring je pravo rešenje!

Successful group of businesspeople having a briefing in a boardroom. Happy businesspeople smiling while working together in a modern workplace. Diverse business colleagues collaborating on a project.

Poboljšajte likvidnost Vašeg preduzeća!: Eskont akreditiva

Ukoliko ste izvoznik i imate akreditiv otvoren u Vašu korist preko Raiffeisen banke sa odloženom valutom plaćanja otvoren od strane prihvatljive akreditivne banke možemo Vam ponuditi mogućnost eskonta akreditiva. Na taj način Vam omogućavamo naplatu potraživanja po osnovu izvršenog izvoza, pre datuma dospeća.