Krediti za obrtna sredstva

Krediti za opšte namene

Kredit za opšte namene višestruko je pogodan i koristi se saglasno potrebama klijenata, za sve potrebe poslovanja.

Posebnu pogodnost predstavljaju mogućnost odobrenja većih iznosa kredita i rok otplate do 60 meseci.

Kredit za opšte namene višestruko je pogodan i koristi se saglasno potrebama klijenata, za sve potrebe poslovanja.

 • Saznajte više
  • Kredit za opšte namene - Flexi Secured

   Kredit za opšte namene – flexy secured

   Iznos kredita do EUR 1.000.000*
   Period otplate do 60 meseci
   Kamatna stopa za kredit u RSD* Od 2,25% + 3M Belibor do 5% + 3M Belibor na godišnjem nivou **
   Kamatna stopa za kredit sa valutnom klauzulom Od 3,50% + 1M Euribor do 6% + 6M Euribor* na godišnjem nivou **
   Namena za finansiranje obrtnih sredstava
   Obezbeđenje menice firme i lične menice vlasnika
   hipoteka I reda na nepokretnost
   zaloga na opremu ili vozila

   *u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta
   **u zavisnosti od roka otplate

  • Dokumenti

  • Reprezentativni primer

   Vrsta kredita Dinarski kredit za preduzetnike, fiksna kamatna stopa, obezbeđen
   Valuta kredita RSD
   Iznos kredita Do 1.000.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti
   Period otplate Do 60 meseci
   Kamatna stopa
   (na godišnjem nivou)
   10 % fiksna, proporcionalni metod obračuna
   Instrumenti obezbeđenja – 5/10 kom. (do 24M/preko 24M) blanko solo menice potpisane i overene od strane korisnika kreditaUkoliko postoji povezano pravno lice/preduzetnik ili Jemac pravno lice

   Ukoliko postoji povezano pravno lice/preduzetnik ili Jemac pravno lice

   – 3/6 kom. (do 24M/preko 24M) blanko solo menice jemca povezanog pravnog lica

   – 5/10 kom. (do 24M/preko 24M) blanko solo menice jemca pravnog lica koje nije povezano pravno lice

   – Hipoteka I reda na uknjiženoj nepokretnosti u skladu sa Zakonom o hipoteci. Polisa nekretnine vinkulirana u korist Banke, izdata od osiguravajuće kuće koja je prihvatljiva za Banku.

   – Ručna zaloga na vozilima ili opremi sa polisom osiguranja koja je vinkulirana na banku, izdata od osiguravajuće kuće koja je prihvatljiva za Banku.

   Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
   Provizija na ime izvršene usluge obrade zahteva do 1% od iznosa kredita, min 10.000 RSD, na dan puštanja kredita u tečaj, jednokratno.
   1 menica 50 RSD
   Izveštaj kreditnog biroa 600 RSD za preduzetnika i 246 RSD za fizičko lice, osnivača preduzetničke radnje, za jemca privredno društvo, trošak je 1.440 RSD, za jemca preduzetničku radnju, trošak je 600 RSD
   Trošak uverenja o plaćenom porezu/ oslobađanju poreza na imovinu 640 RSD
   Mesecna naknada za vođenje dinarskog platnog računa za klijente koji nisu postojeci klijenti Raiffeisen banke 250 RSD

    

   Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja

   Ovi troškovi ulaze u obračun EKS ali Banka na njih nema uticaja. Ispod su navedeni prosečni iznosi na koje banka nema uticaja već zavise od naknada i taksi sudova, osiguravajućih kuća itd.

   Overa založne izjave 10.080 RSD
   Osiguranje nepokretnosti 40 EUR godišnje
   Izdavanje lista nepokretnosti 10 EUR
   Procena vrednosti nepokretnosti 100 EUR
   Procena vrednosti pokretne stvari 100 EUR
   Taksa za upis hipoteke 20.000 RSD
   Taksa za upis zaloge 2.000 RSD
   Reprezentativni primer za Dinarski kredit – fiksna kamata – obezbedjen

   (bez jemstva drugih pravnih lica)

   Nov klijent banke Postojeci klijent

   banke

   Iznos kredita RSD 1.000.000 RSD 1.000.000
   Rok (u mesecima) 60 60
   NKS (godišnja, fiksna) 8,5% 8,5%
   Mesečna rata 20,516.53 RSD 20,516.53 RSD
   EKS* 13,51 % 12,95 %
   TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA KREDITA
   Trošak kamate 238,075.13 RSD 238,075.13 RSD
   Trošak menica 10 x 50 RSD= 500 RSD 10 x 50 RSD= 500 RSD
   Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 600 RSD 600 RSD
   Trošak Osnovnog izveštaja za osnivača 246 RSD 246 RSD
   Provizija za izvršenu uslugu obrade zahteva 10.000 RSD 10.000 RSD
   Overa založne izjave 10.080 RSD 10.080 RSD
   Taksa za upis hipoteke 20.000 RSD 20.000 RSD
   Izdavanje lista nepokretnosti 10 EUR** 10 EUR**
   Osiguranje nepokretnosti za ceo period trajanja kredita 200 EUR** godišnje 200 EUR** godišnje
   Procena vrednosti nepokretnosti za ceo period trajanja kredita 200 EUR** 200 EUR**
   Trošak uverenja o plaćenom porezu/ oslobađanju poreza na imovinu 640 RSD 640 RSD
   Naknada za vođenje dinarskog platnog računa za klijente koji nisu postojeci klijenti Raiffeisen banke** 60x 250,00 =15.000 RSD
   *Obračun EKS−a je izvršen na dan 02.10.2019. godine
   ** Obračun u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu, na dan uplate
   ***Za postojeće klijente banke, trošak mesečnog održavanja računa ne ulazi u obračun efektivne kamatne stope

    

  • Reprezentativni primer sa valutnom klauzulom

   Dinarski kredit  sa valutnom klauzulom u EUR za preduzetnike, obezbedjen

   Valuta kredita EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
   Iznos kredita Do 1.000.000 EUR
   Period otplate Do 60 meseci
   Kamatna stopa
   (na godišnjem nivou)
   3,95 % fiksna, proporcionalni metod obračuna
   Instrumenti obezbeđenja – 5/10 kom. (do 24M/preko 24M) blanko solo menice potpisane i overene od strane korisnika kredita

   Ukoliko postoji povezano pravno lice/preduzetnik ili Jemac pravno lice

   – 3/6 kom. (do 24M/preko 24M) blanko solo menice jemca povezanog pravnog lica

   – 5/10 kom. (do 24M/preko 24M) blanko solo menice jemca pravnog lica koje nije povezano pravno lice

   Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope.

   Provizija na ime izvršene usluge obrade zahteva do 1% od iznosa kredita, min 100 EUR, na dan puštanja kredita u tečaj, jednokratno.
   1 menica 50 RSD
   Izveštaj kreditnog biroa 600 RSD za preduzetnika i 246 RSD za fizičko lice, osnivača preduzetničke radnje, za jemca privredno društvo, trošak je 1.440 RSD, za jemca preduzetničku radnju, trošak je 600 RSD
   Trošak uverenja o plaćenom porezu/ oslobađanju poreza na imovinu 640 RSD
   Mesecna naknada za vođenje dinarskog platnog računa za klijente koji nisu postojeci klijenti Raiffeisen banke  250 RSD
   Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja

   Ovi troškovi ulaze u obračun EKS ali Banka na njih nema uticaja. Ispod su navedeni prosečni iznosi na koje banka nema uticaja već zavise od naknada i taksi sudova, osiguravajućih kuća itd.

   Overa založne izjave 10.080 RSD
   Osiguranje nepokretnosti 40 EUR godišnje
   Izdavanje lista nepokretnosti 10 EUR
   Procena vrednosti nepokretnosti 100 EUR
   Procena vrednosti pokretne stvari 100 EUR
   Taksa za upis hipoteke 20.000 RSD
   Taksa za upis zaloge 2.000 RSD
   Reprezentativni primer  Dinarski kredit  sa valutnom klauzulom u EUR – fiksna kamata – obezbedjen

   (bez jemstva drugih pravnih lica)

   Nov klijent banke Postojeci klijent

   banke

   Iznos kredita EUR 25.000 EUR 25.000
   Rok (u mesecima) 60 60
   NKS (godišnja, fiksna) 3.95% 3,95%
   Mesečna rata 459.85 EUR 459.85 EUR
   EKS* 7,07 % 6,87 %
   TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA KREDITA
   Trošak kamate 2,673.29 EUR 2,673.29 EUR
   Trošak menica 10 x 50 RSD= 500 RSD 10 x 50 RSD= 500 RSD
   Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 600 RSD 600 RSD
   Trošak Osnovnog izveštaja za osnivača 246 RSD 246 RSD
   Provizija za izvršenu uslugu obrade zahteva 250 EUR 250 EUR
   Overa založne izjave 10.080 RSD 10.080 RSD
   Taksa za upis hipoteke 20.000 RSD 20.000 RSD
   Izdavanje lista nepokretnosti 10 EUR** 10 EUR**
   Osiguranje nepokretnosti za ceo period trajanja kredita 200 EUR** godišnje 200 EUR** godišnje
   Procena vrednosti nepokretnosti za ceo period trajanja kredita 200 EUR** 200 EUR**
   Trošak uverenja o plaćenom porezu/ oslobađanju poreza na imovinu 640 RSD 640 RSD
   Naknada za vođenje dinarskog platnog računa za klijente koji nisu postojeci klijenti Raiffeisen banke** 60x 250,00 =15.000 RSD
   *Obračun EKS−a je izvršen na dan 02.10.2019. godine
   ** Obračun u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu, na dan uplate
   ***Za postojeće klijente banke, trošak mesečnog održavanja računa ne ulazi u obračun efektivne kamatne stope

    

    

    

Dinarski sa fiksnom kamatom

Iz bogate kreditne ponude posebno izdvajamo dinarski kredit bez valutne klauzule, koji se odobrava klijentima na rok do 36 meseci i sa fiksnom kamatnom stopom. Ovakav tip kreditiranja omogućuje nesmetano upravljanje tekućom likvidnošću, bez rizika izazvanog kursnim razlikama.

 • Saznajte više
  • Krediti u dinarima sa fiksnom kamatnom stopom

   Krediti u dinarima sa fiksnom kamatnom stopom

   Iznos kredita do RSD 100.000.000*
   Period otplate do 36meseci
   Kamatna stopa za kredit u RSD* Od 2,25% + 3M Belibor do 5% + 3M Belibor na godišnjem nivou **
   Kamatna stopa Od 4,4% do 12% na godišnjem nivou **
   Namena za finansiranje obrtnih sredstava
   Obavezno obezbeđenje menice firme, i lične menice vlasnika
   hipoteka I reda
   zaloga na opremu ili vozila
   Dodatno obezbeđenje jemstvo drugog pravnog lica, hipoteka I reda na nepokretnost, zaloga na opremu ili vozila

   *u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta
   **u zavisnosti od roka otplate

  • Dokumenti

  • Reprezentativni primer

   Vrsta kredita Dinarski kredit za preduzetnike, fiksna kamatna stopa, neobezbeđen
   Valuta kredita RSD
   Iznos kredita Do 1.000.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti
   Period otplate Do 36 meseci
   Kamatna stopa
   (na godišnjem nivou)
   9,5 % fiksna, proporcionalni metod obračuna
   Instrumenti obezbeđenja – 5/10 kom. (do 24M/preko 24M) blanko solo menice potpisane i overene od strane korisnika kredita

   Ukoliko postoji povezano pravno lice/preduzetnik ili Jemac pravno lice

   – 3/6 kom. (do 24M/preko 24M) blanko solo menice jemca povezanog pravnog lica

   – 5/10 kom. (do 24M/preko 24M) blanko solo menice jemca pravnog lica koje nije povezano pravno lice

   Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
   Provizija na ime izvršene usluge obrade zahteva do 1,5% od iznosa kredita, min 10.000 RSD, na dan puštanja kredita u tečaj, jednokratno.
   1 menica 50 RSD
   Izveštaj kreditnog biroa 600 RSD za preduzetnika i 246 RSD za fizičko lice, osnivača preduzetničke radnje, za jemca privredno društvo, trošak je 1.440 RSD, za jemca preduzetničku radnju, trošak je 600 RSD
   Trošak uverenja o plaćenom porezu/ oslobađanju poreza na imovinu 640 RSD
   Mesecna naknada za vođenje tekućeg računa za klijente koji nisu postojeci klijenti Raiffeisen banke  250 RSD
   Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja –
   • Bez dodatnih troškova
   Reprezentativni primer za Dinarski kredit – fiksna kamata – neobezbedjen

   (bez jemstva drugih pravnih lica)

   Nov klijent banke Postojeci klijent

   banke

   Iznos kredita RSD 1.000.000 RSD 1.000.000
   Rok (u mesecima) 24 24
   NKS (godišnja, fiksna) 9,5% 9,5%
   Mesečna rata 45,914.49 RSD 45,914.49 RSD
   EKS* 11,74 % 11,18 %
   TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA KREDITA
   Trošak kamate 109,864.43 RSD 109,864.43RSD
   Trošak menica 5 x 50 RSD= 250 RSD 5 x 50 RSD= 250 RSD
   Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 600 RSD 600 RSD
   Trošak Osnovnog izveštaja za osnivača 246 RSD 246 RSD
   Provizija za izvršenu uslugu obrade zahteva 10.000 RSD 10.000 RSD
   Trošak uverenja o plaćenom porezu/ oslobađanju poreza na imovinu 640 RSD 640 RSD
   Naknada za vođenje dinarskog platnog računa za klijente koji nisu postojeci klijenti Raiffeisen banke** 24 x 250,00 = 6.000 RSD
   *Obračun EKS−a je izvršen na dan 02.10.2019. godine
   **Za postojece klijente banke, trosak mesecnog vođenja dinarskog platnog racuna ne ulazi u obracun efektivne kamatne stope

Obrtna sredstva bez čvrstog obezbeđenja

Iskustvo u poslovanju naučilo nas je da su poslovanju naših klijenata potrebni krediti koji se odobravaju po jednostavnoj i brzoj proceduri. Iz tog razloga smo malim preduzećima omogućili korišćenje neobezbeđenog kredita, odnosno kredita za obrtna sredstva bez čvrstog obezbedjenja, koji preporučujemo klijentima za finansiranje obrtnih sredstava na 12 meseci. Prednost ovog kredita je u tome što je procedura odobravanja kredita brza, kratka i jednostavna, manji je obim potrebne dokumentacije, manji su eksterni troškovi kredita.

Kredit se odobrava u dinarima i dinarima sa valutnom klauzulom.

 • Saznajte Više
  • Neobezbeđen kredit

   Neobezbeđen kredit

   Iznos kredita do EUR 1.000.000*
   Period otplate do 36meseci
   Kamatna stopa za kredit u RSD* od 3% + 1M Belibor do 7% + 6M Belibor, na godišnjem nivou **
   Kamatna stopa za kredit sa valutnom klauzulom od 3,5% + 1M Euribor do 6% + 6M Euribor **
   Namena za finansiranje obrtnih sredstava
   Obezbeđenje menice firme i lične menice vlasnika

   *u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta
   **u zavisnosti od roka otplate

  • Dokumenti

  • Reprezentativni primer

   Dinarski kredit  sa valutnom klauzulom u EUR za preduzetnike, neobezbeđen

   Valuta kredita EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
   Iznos kredita Do 1.000.000 EUR
   Period otplate Do 36 meseci
   Kamatna stopa
   (na godišnjem nivou)
   3,95 % fiksna, proporcionalni metod obračuna
   Instrumenti obezbeđenja – 5/10 kom. (do 24M/preko 24M) blanko solo menice potpisane i overene od strane korisnika kredita

   Ukoliko postoji povezano pravno lice/preduzetnik ili Jemac pravno lice

   – 3/6 kom. (do 24M/preko 24M) blanko solo menice jemca povezanog pravnog lica

   – 5/10 kom. (do 24M/preko 24M) blanko solo menice jemca pravnog lica koje nije povezano pravno lice

   Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
   Provizija na ime izvršene usluge obrade zahteva

   Godisnja naknada za izvršenu uslugu administriranja kredita

   do 1,5% od iznosa kredita, min 100 EUR, na dan puštanja kredita u tečaj, jednokratno.

   0,5% fiksno na ostatak duga glavnice

   1 menica 50 RSD
   Izveštaj kreditnog biroa 600 RSD za preduzetnika i 246 RSD za fizičko lice, osnivača preduzetničke radnje, za jemca privredno društvo, trošak je 1.440 RSD, za jemca preduzetničku radnju, trošak je 600 RSD
   Trošak uverenja o plaćenom porezu/ oslobađanju poreza na imovinu 640 RSD
   Mesecna naknada za vođenje dinarskog platnog računa za klijente koji nisu postojeci klijenti Raiffeisen banke  250 RSD
   Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja –
   • Bez dodatnih troškova
   Reprezentativni primer  Dinarski kredit  sa valutnom klauzulom u EUR – fiksna kamata – neobezbedjen

   (bez jemstva drugih pravnih lica)

   Nov klijent banke Postojeci klijent

   banke

   Iznos kredita EUR 10.000 EUR 10.000
   Rok (u mesecima) 36 36
   NKS (godišnja, fiksna) 3,95% 3,95%
   Mesečna rata 295.02 EUR 295.02 EUR
   EKS* 5,64 % 5,16 %
   TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA KREDITA
   Trošak kamate 653.64 EUR 653.64 EUR
   Trošak menica 10 x 50 RSD= 500 RSD 10 x 50 RSD= 500 RSD
   Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 600 RSD 600 RSD
   Trošak Osnovnog izveštaja za osnivača 246 RSD 246 RSD
   Provizija za izvršenu uslugu obrade zahteva 100 EUR 100 EUR
   Naknada za izvršenu uslugu administriranja kredita 55,55 EUR 55,55 EUR
   Trošak uverenja o plaćenom porezu/ oslobađanju poreza na imovinu 640 RSD 640 RSD
   Naknada za vođenje dinarskog platnog računa za klijente koji nisu postojeci klijenti Raiffeisen banke** 36 x 250,00 = 9.000 RSD
   *Obračun EKS−a je izvršen na dan 02.10.2019. godine
   **Za postojece klijente banke, trosak mesecnog vođenja dinarskog platnog racuna ne ulazi u obracun efektivne kamatne stope