Ista rata, i još keša

Fali vam keš? Razumemo Vas. Otplatite svoje dugove pomoću našeg kredita za refinansiranje, uz koji dobijate i dodatni keš na računu.

Odobrenje za 2 sata, samo uz ličnu kartu*

Odluku o odobrenju kredita dobijate za 2 sata, a zahtev podnosite samo uz ličnu kartu*, bez obimne papirologije.

Možete da dobijete i više keša

Možemo da Vam odobrimo i dodatni keš, da biste mogli bezbrižnije da planirate svoje mesečne troškove.

Šta morate da znate

 • Reprezentativni primer sa fiksnom kamatnom stopom

  Iznos kredita* 300.000 RSD 600.000 RSD 2.500.000 RSD
  Rok (u mesecima) 95 95 95
  Nominalna kamatna stopa (godišnja, fiksna) 10,75% 10,75% 10,75%
  Mesečna rata 4.703 RSD 9.407 RSD 39.194 RSD
  EKS (na dan 04.09.2019.) 14,14% 14,13% 14,11%
  Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
  Trošak kamate** 149.231 RSD 298.462 RSD 1.243.591 RSD
  Trošak menice 50 RSD 50 RSD 50 RSD
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246 RSD 246 RSD 246 RSD
  Premija osiguranja korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti (jednokratna) 12.390 RSD 24.780 RSD 103.250 RSD
  Provizija za administriranje 6.013 RSD 12.027 RSD 50.110 RSD

  * U kreditirani iznos je uključena  je provizija za obradu zahteva i premija osiguranja korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti.
  **Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate.

 • Reprezentativni primer sa promenljivom kamatnom stopom

  Iznos kredita* 300.000 RSD 600.000 RSD 2.500.000 RSD
  Rok (u mesecima) 95 95 95
  Nominalna kamatna stopa (godišnja, promenljiva) 6M BELIBOR + 7,20% 6M BELIBOR + 7,20% 6M BELIBOR + 7,20%
  Mesečna rata 4,473 RSD 8.947 RSD 37.279 RSD
  EKS (na dan 10.09.2019.) 12,47% 12,45% 12,44%
  Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
  Trošak kamate** 126.606  RSD 253.211 RSD 1.055.049 RSD
  Trošak menice 50 RSD 50 RSD 50 RSD
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246 RSD 246 RSD 246 RSD
  Premija osiguranja korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti (jednokratna) 12.390 RSD 24.780 RSD 103.250 RSD
  Provizija za obradu zahteva
  8.029 RSD 16.058 RSD 66.910 RSD
  Provizija za administriranje 5.905  RSD 11.810  RSD 49.211 RSD

  * U kreditirani iznos je uključena  je provizija za obradu zahteva i premija osiguranja korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti.

  **Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate.

  Za obračun EKS-a i visine mesečne rate korišćen je 6M BELIBOR na dan 10.09.2019. godine i iznosi 2,10%.
  Banka vrši usklađivanje visine nominalne kamatne stope sa visinom šestomesečnog BELIBOR-a svakih šest meseci. Prvo usklađivanje vrši se po isteku roka od 6 meseci počev od dana puštanja kredita u tečaj, a nakon toga svakih šest meseci.

 • Uslovi kredita sa fiksnom kamatnom stopom

  Vrsta kredita Kredit za refinansiranje obaveza
  Iznos kredita od 9.500 RSD do 2.500.000 RSD
  Rok otplate kredita do 95 meseci
  Kamatna stopa 10,75% godišnja, fiksna
  Interkalarna kamatna stopa U visini ugovorene kamatne stope (godišnja, fiksna)
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246 RSD
  Trošak menice 50 RSD
  Mesečna naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun* 150 RSD, mesečno
  Provizija za obradu zahteva 2,75% od kreditiranog iznosa, jednokratno unapred se finansira iz kredita, fiksna
  Godišnja provizija za administriranje kredita 0,5% od ostatka duga, fiksna
  Premija za osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti Opcija1 – Jednokratno plaćanje premije 4,13%, od iznosa kredita sa pripisanom provizijom za obradu kreditnog zahteva, jednokratna,fiksna. Plaća se unapred za ceo period otplate kredita i finansira se iz kredita.
  Opcija2– Mesečno plaćanje premije 0,106%, od iznosa kredita sa pripisanom provizijom za obradu kreditnog zahteva, mesečna, fiksna. Plaća se mesečno, do kraja otplate kredita.
  Provizija za prevremenu otplatu Ne obračunava se

  *Ukoliko klijent otvori tekući račun, u okviru “Paket tekućeg računa” mesečna naknada za otvaranje i vođenje paketa zavisi od vrste paketa.

  **Klijentu korisniku tekućeg računa, su prilikom apliciranja zahteva za kredit na raspolaganju dve opcije za plaćanje premije za osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti. Može izabrati Opciju 1 (jednokratno plaćanje premije) ili Opciju 2 (mesečno plaćanje premije).

  Klijentu koji nije korisnik tekućeg računa, se prilikom apliciranja zahteva za kredit kao način plaćanja premije za osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti dodeljuje Opcija 1 (jednokratno plaćanje premije).

 • Uslovi kredita sa promenjivom kamatnom stopom

  Vrsta kredita Kredit za refinansiranje obaveza u drugim bankama
  Iznos kredita od 9.500 RSD do 2.500.000 RSD
  Rok otplate kredita do 95 meseci
  Kamatna stopa 6M BELIBOR + 7,20%, godišnja, promenljiva
  Interkalarna kamatna stopa U visini ugovorene kamatne stope (godišnja, promenljiva)
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246 RSD
  Trošak menice 50 RSD
  Mesečna naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun* 150 RSD, mesečno
  Provizija za obradu zahteva 2,75% od kreditiranog iznosa, jednokratno unapred se finansira iz kredita, fiksna
  Godišnja provizija za administriranje kredita 0,5% od ostatka duga, fiksna
  Premija za osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti Opcija1 – Jednokratno plaćanje premije 4,13%, od iznosa kredita sa pripisanom provizijom za obradu kreditnog zahteva, jednokratna,fiksna. Plaća se unapred za ceo period otplate kredita i finansira se iz kredita.
  Opcija2– Mesečno plaćanje premije 0,106%, od iznosa kredita sa pripisanom provizijom za obradu kreditnog zahteva, mesečna, fiksna. Plaća se mesečno, do kraja otplate kredita.
  Provizija za prevremenu otplatu Ne obračunava se

  *Ukoliko klijent otvori tekući račun, u okviru “Paket tekućeg računa” mesečna naknada za otvaranje i vođenje paketa zavisi od vrste paketa.

  **Klijentu korisniku tekućeg računa, su prilikom apliciranja zahteva za kredit na raspolaganju dve opcije za plaćanje premije za osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti. Može izabrati Opciju 1 (jednokratno plaćanje premije) ili Opciju 2 (mesečno plaćanje premije).

  Klijentu koji nije korisnik tekućeg računa, se prilikom apliciranja zahteva za kredit kao način plaćanja premije za osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti dodeljuje Opcija 1 (jednokratno plaćanje premije).

 • Minimalni uslovi

  1. Klijent treba da je zaposlen na neodređeno ili određeno vreme*
  2. Minimalna mesečna neto zarada 20.000 RSD
  3. Minimum 6 meseci ukupnog radnog staža
  4. Minimum 6 meseci na trenutnom radnom mestu
  5. Podnosilac ne sme biti mlađi od 20 godina u trenutku podnošenja zahteva za kredit, niti stariji od 68 godina u trenutku otplate poslednje rate kredita
  6. Prijava na adresi stanovanja najmanje 6 meseci
  7. Obavezan kućni telefon ili postpejd mobilni telefon i obavezan telefon na radnom mestu

  * Kod klijenata koji rade na određeno vreme postoji dodatno ograničenje, tako da datum otplate poslednjeg anuiteta po kreditu ne sme biti nakon datuma isticanja ugovora o radu na određeno vreme (nije prihvatiljiv ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova). U trenutku apliciranja za kredit, ugovor o radu mora da važi minimum naredna 2 meseca.

 • Obezbeđenje kredita

  Kao instrumenti obezbeđenja kredita koristi se:

  • Blanko sopstvena menica sa klauzulom “bez protesta”
  • Osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti usled osiguranih rizika: smrti usled nesrećnog slučaja, invaliditeta preko 50% usled nesrećnog slučaja i nezaposlenosti, uz obavezu da sva prava osiguranika iz ugovora o osiguranju prenese na banku
 • Dokumentacija

  Ukoliko nisu ispunjeni neophodni uslovi za podnošenje zahteva samo uz ličnu kartu, potrebna Vam je sledeća dokumentacija:

Nije pravi kredit za Vas?

Pogledajte ostale kredite iz naše ponude...

Stambeni kreditKeš kredit