Otvorite vrata
budućnosti

Uz stambeni kredit Raiffeisen banke rešite svoje stambeno pitanje i obezbedite sebi i svojoj porodici sigurnost sopstvenog doma.

Obezbedite svojoj porodici sigurnu budućnost

Uz pomoć naših stambenih kredita više od 3.000 domova našlo je svoje idealne porodice.

Izaberite kredit prema svojim potrebama

Ako se opredelite za fiksnu kamatu, uz stambeni kredit Raffeisen banke imaćete istu kamatu tokom celog perioda otplate, do 30 godina. Na raspolaganju Vam je i kredit sa varijabilnom kamatom, a naši savetnici za stambene kredite pomoći će Vam da se opredelite za optimalan model kredita.

Šta morate da znate

 • Reprezentativni primer stambenog kredita sa fiksnom kamatnom stopom

  Reprezentativni primer stambenog kredita indeksiranog u EUR za kupovinu nepokretnosti za klijente banke sa fiksnom kamatnom stopom

  Kupoprodajna cena 37.500 EUR
  Učešće 7.500 EUR
  Iznos kredita 30.000 EUR
  Rok 180
  Nominalna kamatna stopa,
  godišnja, fiksna
  3,75%
  EKS
  (na dan 09.06.2020)
  4,59%
  Mesečna rata 218,17 EUR

  Troškovi koji padaju na teret klijenta su: trošak kamate 9.339,35 EUR, provizija za obradu zahteva 300,00 EUR, trošak menice 50,00 RSD, trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD, trošak procene nepokretnosti (trogodišnje) 100 EUR, trošak osiguranja nepokretnosti (godišnje) 40 EUR, trošak overe založnih izjava 10.080 RSD, trošak pribavljanja lista nepokretnosti 10 EUR, trošak upisa hipoteke 20.000 RSD

  *U reprezentativnom primeru prikazane su prosečne vrednosti troškova koje padaju na teret Korisnika kredita na koje banka nema uticaja prilikom obračuna EKS-a, a sve u skladu sa preporukom Udruženja Banaka Srbije za iznos kredita od 30.000 EUR.

  **Banka isplaćuje sredstva kredita na dan realizacije kredita po zvaničnom srednjem kursu NBS. Korisnik kredita otplaćuje obaveze po kreditu na dan dospeća obaveza po zvaničnom srednjem kursu NBS.

 • Reprezentativni primer stambenog kredita sa promenljivom kamatnom stopom

  Reprezentativni primer stambenog kredita indeksiranog u EUR za kupovinu nepokretnosti za klijente banke

  Kupoprodajna cena 37.500 EUR
  Učešće 7.500 EUR
  Iznos kredita 30.000 EUR
  Rok 360
  Nominalna kamatna stopa, godišnja, promenljiva 3,04% (6M EURIBOR* + 3,24%)
  EKS 3,65%
  Mesečna rata 127,19 EUR

   

  *Za obračun EKS-a i visinu mesečne rate korišćen je 6M EURIBOR na dan 09.06.2020. godine i iznosi -0,196%.

  Troškovi koji padaju na teret klijenta su: trošak kamate 15.844,21 EUR, provizija za obradu zahteva 300,00 EUR, trošak menice 50,00 RSD, trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD, trošak procene nepokretnosti (trogodišnje) 100 EUR, trošak osiguranja nepokretnosti (godišnje) 40 EUR, trošak overe založnih izjava 10.080 RSD, trošak pribavljanja lista nepokretnosti 10 EUR, trošak upisa hipoteke 20.000 RSD.

  ** U reprezentativnom primeru prikazane su prosečne vrednosti troškova koje padaju na teret Korisnika kredita na koje banka nema uticaja prilikom obračuna EKS-a, a sve u skladu sa preporukom Udruženja Banaka Srbije za iznos kredita od 30.000 EUR.

  ***Banka isplaćuje sredstva kredita na dan realizacije kredita po zvaničnom  srednjem kursu NBS. Korisnik kredita otplaćuje obaveze po kreditu na dan dospeća obaveza po zvaničnom srednjem kursu NBS.

 • Uslovi kredita sa fiksnom kamatnom stopom

  Iznos kredita 10.000 EUR – 200.000 EUR
  Učešće Minimum 20% od kupoprodajne cene
  Rok otplate od 72 do 360 meseci
  Nominalna kamatna stopa / interkalarna kamatna stopa* od 3,45% godišnja, fiksna
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD, fiksno
  Trošak menice 50,00 RSD, fiksno
  Mesečna naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun 150,00 RSD, mesečno

  Provizija za obradu zahteva**

  1%, od iznosa kredita banke, fiksna

  Premija životnog osiguranja Opciono

  Provizija za prevremenu otplatu

  Ne obračunava se

  Način otplate kredita Trajni nalog, administrativna zabrana, lična uplata

  Ostali troškovi koji padaju na teret klijenta

  – Trošak procene hipotekovane nepokretnosti (trogodišnje),

  – Trošak osiguranja nepokretnosti od osnovnih rizika i izlivanja vode iz instalacija (godišnje),

  – Trošak overe založnih izjava,

  – Trošak upisa hipoteke,

  – Trošak pribavljanja lista nepokretnosti i druge naknade u vezi za predmetom hipoteke

  Zaduživanje u dinarima sa deviznom klauzulom nosi sa sobom valutni rizik – u slučaju slabljenja dinara u odnosu na evro, iznos mesečne obaveze po kreditu u dinarskoj protivvrednosti će biti veći.

  * 3,45% za rok otplate od 72 do 120 meseci;
  3,75%  za rok otplate od 121 do 180 meseci;
  3,95% za rok otplate od 181 do 360 meseci;

  **Proviziju za obradu kreditnog zahteva moguće je finansirati iz kredita.

 • Uslovi kredita sa promenljivom kamatnom stopom

  Iznos kredita 10.000 EUR – 200.000 EUR
  Učešće Minimum 20% od kupoprodajne cene
  Rok otplate od 72 do 360 meseci
  Nominalna kamatna stopa / interkalarna kamatna stopa* 6M EURIBOR + 3,24% godišnja, promenljiva

  Visina marže od 3,24% je fiksna

  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD, fiksno
  Trošak menice 50,00 RSD, fiksno
  Naknada za vodjenje tekućeg računa 150,00 RSD, mesečno
  Provizija za obradu zahteva** 1%, od iznosa kredita banke, fiksna
  Premija životnog osiguranja Opciono
  Provizija za prevremenu otplatu Ne obračunava se
  Način otplate kredita Trajni nalog, administrativna zabrana, lična uplata
  Ostali troškovi koji padaju na teret klijenta – Trošak procene hipotekovane nepokretnosti (trogodišnje),

  – Trošak osiguranja nepokretnosti od osnovnih rizika i izlivanja vode iz instalacija (godišnje),

  – Trošak overe založnih izjava,

  – Trošak upisa hipoteke,

  – Trošak pribavljanja lista nepokretnosti i druge naknade u vezi za predmetom hipoteke

  Zaduživanje u dinarima sa deviznom klauzulom nosi sa sobom valutni rizik – u slučaju slabljenja dinara u odnosu na evro, iznos mesečne obaveze po kreditu u dinarskoj protivvrednosti će biti veći.

  *Banka vrši usklađivanje visine nominalne kamatne stope sa visinom šestomesečnog EURIBOR-a svakih šest meseci. Prvo usklađivanje vrši se po isteku roka od 6 meseci počev od dana puštanja kredita u tečaj, a nakon toga svakih šest meseci.

  **Proviziju za obradu kreditnog zahteva  moguće je finansirati iz kredita.

 • Obezbeđenje kredita

  • Založno pravo – hipoteka I reda u skladu sa Zakonom o hipoteci na nekretnini koja se kupuje ili drugoj odgovarajućoj nekretnini
  • Osiguranje nekretnine na kojoj se konstituiše hipoteka na građevinsku vrednost, od osnovnih rizika i dopunskog rizika izliva vode, sa vinkulacijom polise u korist Banke
  • Blanko sopstvena menica sa klauzulom “bez protesta” potpisana od strane korisnika kredita/sadužnika
  • Polisa životnog osiguranja Korsnika kredita na iznos odobrenog kredita, sa vinkulacijom u korist Banke (opciono obezbeđenje). Raiffeisen banka u saradnji sa UNIQA životnim osiguranjem a.d.o izdaje polise osiguranja nepokretnosti i životnog osiguranja.
 • Minimalni uslovi za dobijanje kredita

  • Otvoren dinarski tekući račun kod Raiffeisen banke na koji je uplaćena minimum jedna mesečna zarada/penzija
  • Minimalna mesečna neto zarada/penzija 18.000 RSD
  • Minimum 6 meseci na trenutnom radnom mestu
  • Minimum 20 godina u trenutku odobrenja i maksimum 65 godina starosti u momentu otplate poslednje rate kredita
  • Obavezan kućni telefon ili postpejd mobilni telefon – priložiti kopiju poslednjeg računa postpejd mobilnog telefona, koji je vezan za adresu iz lične karte, adresu stanovanja ili kontakt adresu podnosioca/sadužnika
  • Obavezan telefon na radnom mestu
 • Potrebna dokumentacija

Nije pravi kredit za Vas?

Pogledajte ostale kredite iz naše ponude...

Keš kreditKredit za refinansiranje