Krediti

Raiffeisen banka je kreirala posebnu ponudu kreditnih proizvoda namenjenih malim preduzećima i preduzetnicima. Ovi proizvodi su u pogledu iznosa, namena i rokova specijalno prilagođeni potrebama ovog segmenta privrede.

Inovativni kredit

Želite da unapredite poslovanje kroz uvođenje novog proizvoda ili procesa, nabavku novog poslovnog prostora ili opreme? Stvarno možemo da Vam pomognemo da realizujete svoje poslovne planove!

Program kreditiranja se sprovodi uz garanciju Evropskog investicionog fonda (EIF) za mala i srednja preduzeća i podršku Evropske unije u okviru finansijskih instrumenata “Horizont 2020”.

Za više informacija ostavite svoje kontakt podatke i javićemo Vam se!


 • Saznajte više
  • Innovfin program

   „Innovfin” (program koji se sprovodi u saradnji sa Evropskim investicionim fondom) je program namenjen razvojno orijentisanim preduzećima i preduzetnicima koji ulažu u inoviranje svog poslovanja, kao i u savremeniju tehnologiju i opremu. Pod inovacijom se smatra investiranje koje je novo za preduzeće, a za cilj ima modernizaciju, unapređenje procesa, upotrebu novih tehnologija ili uvođenje novog proizvoda. Takođe, ukoliko Vaša firma spada u segment brzorastućih, ukoliko ulažete u istraživanje i razvoj ili posedujete pravo na korišćenje određenih tehnologija, dobitnik ste neke nagrade za inovaciju od strane Evropske unije – naši Inovativni krediti su pravo rešenje za Vas!

  • Najvažnije pogodnosti ovih kredita

   • Kroz ovaj program podržavamo realizaciju Vaših inovativnih poslovnih ideja i planova
   • Kredit možete dobiti sa dužim rokom otplate
   • Krediti mogu biti bez obezbeđenja ili sa manje obazbeđenja nego sto je to slučaj kod standardnih kredita
   • Krediti mogu biti bez učešća ili sa manjim učešćem
   • Postoji mogucnost dužeg grejs perioda
  • Osnovni kriterijumi kredita

   • Minimalan iznos EUR 25.000, maksimalni do EUR 7,5 miliona
   • Krediti se odobravaju za obrtna sredstva i investicije
   • Rok otplate za investicije je do 10 godina, a za obrtna sredstva do 48 meseci

WB EDIF

Raiffeisen banka je u saradnji sa Evropskim investicionim fondom (EIF) potpisala ugovor za garantnu šemu pod nazivom “WB EDIF” koja je namenjena pružanju podrške malim i srednjim preduzećima u zemljama Zapadnog Balkana.

Ovaj program malim privrednicima omogućava lakši pristup finansijskim sredstvima, uz duže rokove otplate i smanjene zahteve za obezbeđenje kredita.

PROGRAM JE NAMENJEN:

 • svim privrednim subjektima koji su registrovani i osnovani na teritoriji Republike Srbije
 • koji imaju najviše do 249 zaposlenih i maksimalno EUR 3 miliona godišnjih prihoda
 • za obrtna sredstva I investicije
 • minimalan iznos kredita: EUR 25.000, maksimalan EUR 500.000 u dinarskoj protivvrednosti

Više informacija možete dobiti od svog saradnika za odnose sa klijentima ili pozivom broja telefona 011/302 6800

Finansiranje je omogućeno kroz podršku Evropske unije u okviru platforme “EU za Srbiju – Finansiranje malih i srednjih preduzeća, što predstavlja osnov WB EDIF programa.

START UP krediti

Raiffeisen banka odobrava kredite u okviru Programa promocije preduzetništva i samozapošljavanja, koji sprovodi Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije, u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije i uz podršku Nemačke razvojne banke KfW. Banka će putem svojih kredita omogućiti korišćenje programa preduzetnicima i privrednim društvima razvrstanim na mikro i mala privredna društva u skladu sa Zakonom o računovodstvu, koji su osnovani i registrovani kod Agencije za privredne registre Republike Srbije, i koji u momentu podnošenja zahteva za kreditiranje, garanciju i dodelu bespovratnih sredstava obavljaju registrovanu delatnost u vremenskom intervalu od najmanje 12 meseci do najviše 24 meseca.

 Jedan od preduslova za podnošenje zahteva za kredit je i uspešno završena petodnevna obuka u Privrednoj komori Srbije vezana za izradu biznis plana. Sertifikat o završenoj obuci, uz ostalu neophodnu dokumentaciju predviđenu programom, podnosilac zahteva za kredit dostavlja banci.

Sve ostale uslove učešća u Programu i detalje o neophodnoj dokumentaciji, zainteresovani mali privrednici mogu pronaći na sajtu Privredne komore Srbije  https://pks.rs/komorske-usluge/start-up

Više informacija o uslovima kreditiranja, kao i uslovima za korišćenje bespovratnih sredstava u skladu sa programom možete dobiti u našoj najbližoj filijali ili pozivom broja telefona 011 302 6800.

 • Uslovi
  • Osnovne karakteristike kredita

   • krediti su u dinarima sa fiksnom kamatnom stopom
   • namena kredita:
    • za obrtna sredstva sa rokom otplate od maksimum 36 meseci, u okviru koga je maksimalni  grejs period do 3 meseca
    • za investicije sa rokom otplate od maksimum 60 meseci, u okviru koga je maksimalni grejs period do 6 meseci
   • minimalni iznos kredita RSD 150.000 – maksimalni iznos kredita RSD 3.600.000
   • naknada za izvršenu uslugu obrade kreditnog zahteva je 1% od iznosa kredita, jednokratno
   • bez naknade za prevremenu otplatu kredita

    

    

  • Instrumenti obezbeđenja potraživanja banke:

   • Menice firme i menice vlasnika
   • Hipoteka prvog reda na nepokretnosti koja je predmet finansiranja
   • Ručna zaloga prvog reda na pokretnim stvarima koja su predmet finansiranja
  • Reprezentativni primer - dinarski kredit za preduzetnike, fiksna kamatna stopa, obezbeđen

   Vrsta kredita Dinarski kredit za preduzetnike, fiksna kamatna stopa, obezbeđen
   Valuta kredita RSD
   Iznos kredita Do 3.600.000,00
   Period otplate Do 60 meseci
   Grace period Do 6 meseci
   Kamatna stopa
   (na godišnjem nivou)
   5,99 % fiksna, proporcionalni metod obračuna
   Instrumenti obezbeđenja – 5/10 kom. (do 24M/preko 24M) blanko solo menice potpisane i overene od strane korisnika kreditaUkoliko postoji povezano pravno lice/preduzetnik ili Jemac pravno lice

   Ukoliko postoji povezano pravno lice/preduzetnik ili Jemac pravno lice

   – 3/6 kom. (do 24M/preko 24M) blanko solo menice jemca povezanog pravnog lica

   – 5/10 kom. (do 24M/preko 24M) blanko solo menice jemca pravnog lica koje nije povezano pravno lice

   – Hipoteka I reda na uknjiženoj nepokretnosti u skladu sa Zakonom o hipoteci. Polisa nekretnine vinkulirana u korist Banke, izdata od osiguravajuće kuće koja je prihvatljiva za Banku.

   – Ručna zaloga na vozilima ili opremi sa polisom osiguranja koja je vinkulirana na banku, izdata od osiguravajuće kuće koja je prihvatljiva za Banku.

   Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
   Provizija na ime izvršene usluge obrade zahteva 1% od iznosa kredita, min 10.000 RSD, na dan puštanja kredita u tečaj, jednokratno.
   1 menica 50 RSD
   Izveštaj kreditnog biroa 600 RSD za preduzetnika i 246 RSD za fizičko lice, osnivača preduzetničke radnje, za jemca privredno društvo, trošak je 1.440 RSD, za jemca preduzetničku radnju, trošak je 600 RSD
   Trošak uverenja o plaćenom porezu/ oslobađanju poreza na imovinu 640 RSD
   Mesecna naknada za vođenje dinarskog platnog računa za klijente koji nisu postojeci klijenti Raiffeisen banke 250 RSD
   Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja

   Ovi troškovi ulaze u obračun EKS ali Banka na njih nema uticaja. Ispod su navedeni prosečni iznosi na koje banka nema uticaja već zavise od naknada i taksi sudova, osiguravajućih kuća itd.

   Overa založne izjave 10.080 RSD
   Osiguranje nepokretnosti 40 EUR godišnje
   Izdavanje lista nepokretnosti 10 EUR
   Procena vrednosti nepokretnosti 100 EUR
   Procena vrednosti pokretne stvari 100 EUR
   Taksa za upis hipoteke 20.000 RSD
   Taksa za upis zaloge 2.000 RSD
   Reprezentativni primer za Dinarski kredit – fiksna kamata – obezbedjen

   (bez jemstva drugih pravnih lica)

   Nov klijent banke Postojeci klijent

   banke

   Iznos kredita RSD 1.000.000 RSD 1.000.000
   Rok (u mesecima) 60 60
   Grejs period (u mesecima) 6 6
   NKS (godišnja, fiksna) 5,99% 5,99%
   Mesečna rata 21,172.24 RSD 21,172.24 RSD
   EKS* 10,19 % 9,67 %
   TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA KREDITA
   Trošak kamate 178,242.65 RSD 178,242.65 RSD
   Trošak menica 10 x 50 RSD= 500 RSD 10 x 50 RSD= 500 RSD
   Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 600 RSD 600 RSD
   Trošak Osnovnog izveštaja za osnivača 246 RSD 246 RSD
   Provizija za izvršenu uslugu obrade zahteva 10.000 RSD 10.000 RSD
   Overa založne izjave 10.080 RSD 10.080 RSD
   Taksa za upis hipoteke 20.000 RSD 20.000 RSD
   Izdavanje lista nepokretnosti 10 EUR** 10 EUR**
   Osiguranje nepokretnosti za ceo period trajanja kredita 200 EUR** godišnje 200 EUR** godišnje
   Procena vrednosti nepokretnosti za ceo period trajanja kredita 200 EUR** 200 EUR**
   Trošak uverenja o plaćenom porezu/ oslobađanju poreza na imovinu 640 RSD 640 RSD
   Naknada za vođenje dinarskog platnog računa za klijente koji nisu postojeci klijenti Raiffeisen banke** 60x 250,00 =15.000 RSD
   *Obračun EKS−a je izvršen na dan 05.03.2020. godine
   ** Obračun u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu, na dan uplate
   ***Za postojeće klijente banke, trošak mesečnog održavanja računa ne ulazi u obračun efektivne kamatne stope

    

  • Reprezentativni primer - dinarski kredit za preduzetnike, fiksna kamatna stopa, neobezbeđen

   Vrsta kredita Dinarski kredit za preduzetnike, fiksna kamatna stopa, neobezbeđen
   Valuta kredita RSD
   Iznos kredita Do 3.600.000,00
   Period otplate Do 36 meseci
   Grejs period Do 3 meseca
   Kamatna stopa
   (na godišnjem nivou)
   5,99 % fiksna, proporcionalni metod obračuna
   Instrumenti obezbeđenja – 5/10 kom. (do 24M/preko 24M) blanko solo menice potpisane i overene od strane korisnika kredita

   Ukoliko postoji povezano pravno lice/preduzetnik ili Jemac pravno lice

   – 3/6 kom. (do 24M/preko 24M) blanko solo menice jemca povezanog pravnog lica

   – 5/10 kom. (do 24M/preko 24M) blanko solo menice jemca pravnog lica koje nije povezano pravno lice

   Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
   Provizija na ime izvršene usluge obrade zahteva 1 % od iznosa kredita, min 10.000 RSD, na dan puštanja kredita u tečaj, jednokratno.
   1 menica 50 RSD
   Izveštaj kreditnog biroa 600 RSD za preduzetnika i 246 RSD za fizičko lice, osnivača preduzetničke radnje, za jemca privredno društvo, trošak je 1.440 RSD, za jemca preduzetničku radnju, trošak je 600 RSD
   Trošak uverenja o plaćenom porezu/ oslobađanju poreza na imovinu 640 RSD
   Mesecna naknada za vođenje tekućeg računa za klijente koji nisu postojeci klijenti Raiffeisen banke  250 RSD
   Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja –
   • Bez dodatnih troškova

    

    

    

    

    

    

   Reprezentativni primer za Dinarski kredit – fiksna kamata – neobezbedjen

   (bez jemstva drugih pravnih lica)

   Nov klijent banke Postojeci klijent

   banke

   Iznos kredita RSD 1.000.000 RSD 1.000.000
   Rok (u mesecima) 36 36
   Grejs period (u mesecima) 3 3
   NKS (godišnja, fiksna) 5,99% 5,99%
   Mesečna rata 32.942,75 RSD 32.942,75 RSD
   EKS* 7.48 % 6.96 %
   TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA KREDITA
   Trošak kamate 106,744.65 RSD 106,744.65 RSD
   Trošak menica 10 x 50 RSD= 500 RSD 10 x 50 RSD= 500 RSD
   Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 600 RSD 600 RSD
   Trošak Osnovnog izveštaja za osnivača 246 RSD 246 RSD
   Provizija za izvršenu uslugu obrade zahteva 10.000 RSD 10.000 RSD
   Trošak uverenja o plaćenom porezu/ oslobađanju poreza na imovinu 640 RSD 640 RSD
   Naknada za vođenje dinarskog platnog računa za klijente koji nisu postojeci klijenti Raiffeisen banke** 36 x 250,00 = 9.000 RSD
   *Obračun EKS−a je izvršen na dan 05.03.2020. godine
   **Za postojece klijente banke, trosak mesecnog vođenja dinarskog platnog racuna ne ulazi u obracun efektivne kamatne stope

    

Krediti za obrtna sredstva

Raiffeisen banka je kreirala posebnu ponudu kreditnih proizvoda namenjenih malim preduzećima sa godišnjim poslovnim prihodima do 3 miliona evra. Ovi proizvodi su u pogledu iznosa, namena i rokova specijalno prilagođeni potrebama ovog segmenta privrede.

Investicioni krediti

Investicioni kredit se preporučuje klijentima kojima su neophodna sredstva za finasiranje nabavke opreme, mašina, postrojenja, zatim izgradnju ili kupovinu poslovnog prostora.

Okvirni krediti

Okvirna linija Vam može pomoći da što lakše upravljate svojim svakodnevnim troškovima, dok istovremeno pomaže rastu Vašeg poslovanja. Ovaj model kreditiranja posebno pogoduje preduzećima kojima su istovremeno potrebni i krediti i garancije i akreditivi.

Okvirna linija za mala preduzeća funkcioniše na revolving pricipu i u okviru perioda važenja sredstva se mogu više puta povući i vratiti ili obezbediti garancije koje imaju kraće rokove važenja (kao što je slučaj sa licitacionim, avansnim, činidbenim ili ostalim garancijama).

 • Saznajte više
  • Detalji o kreditu

   OKVIRNI KREDIT za mala preduzeća

   Iznos kredita Od 5.000 EUR do 1.000.000*
   Period otplate do 36 meseci
   Kamatna stopa za kredit sa valutnom klauzulom Od 2,75% + 1M Belibor do 7% + 1M Belibor, na godišnjem nivou **
   Kamatna stopa za kredite sa valutnom klauzulom Od 3,50% + 1M Euribor do 6% + 1M Euribor, na godišnjem nivou **
   Namena za finansiranje obrtnih sredstava
   Obezbeđenje menice firme i lične menice vlasnika
   hipoteka i reda
   zaloga za opremu ili vozila

    

   *u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta
   **u zavisnosti od roka otplate

  • Dokumentacija

Krediti na bazi 100% depozita

Kod ovog modela kredita obezbeđenog depozitom, polaže se depozit u istoj valuti u kojoj se odobrava kredit i oročava se na period otplate kredita. Na namenski oročene depozite koji služe kao instrument obezbeđenja kredita, banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

 • Detalji o kreditu
  • Detalji o kreditu

   Iznos kredita do EUR 1.000.000*
   Period otplate Do 60 meseci
   Kamatna stopa za kredit sa valutnom klauzulom Od 2,25% +1M Euribor do 3% + 6M Euribor, na godišnjem nivou**
   Namena za finansiranje obrtnih sredstava
   Obezbeđenje menica firme i lične menice vlasnika
   100% depozit pravnog lica ili fizičkog lica

    

   *u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta
   **u zavisnosti od roka otplate

  • Dokumentacija

Kreditna podrška za malu privredu

Na raspolaganju su vam:

 • Pozajmica po tekućem računu
 • Krediti za obrtna sredstva
 • Investicioni krediti
 • Okvirni krediti
 • Krediti na bazi 100% depozita
 • MasterCard Business kreditna kartica
 • Saznajte više

  Dugogodišnje iskustvo u radu sa malim preduzećima naučilo nas je da je brzina ključna za uspeh Vašeg poslovanja. Mi cenimo Vaše vreme i zato se trudimo da Vam u najkraćem roku, uz minimalnu dokumentaciju i po jednostavnoj proceduri, pružimo neophodnu finansijsku podršku. Kreditnom ponudom Raiffeisen banke pokrivene su sve potrebe koje preduzeće moze imati u svom poslovanju, počev od svakodnevnih potreba za obrtnim sredstvima, preko okvirnih linija za nabavku opreme, do dugoročnih investicionih sredstava za kupovinu/izgradnju poslovnog prostora. Za sve kredite mogu aplicirati preduzeća koji su registrovani na teritoriji Srbije, koji imaju minimalno dve godine aktivnog poslovanja, ostvaruju pozitivan finansijski rezultat i uredno izmiruju obaveze prema poveriocima i državi.