Garantna šema kao mera podrške privredi

U cilju ublažavanja negativnih ekonomskih i finansijskih posledica pandemije bolesti COVID -19, Raiffeisen banka učestvuje u sprovođenju programa Vlade Republike Srbije kako bi svojim klijentima omogućila da lakše održe svoju likvidnost i to putem “zanovljenog kredita” koji podrazumeva plasiranje novog kredita kao zamena potraživanja banke po osnovu postojećeg kredita, i putem odobravanja “novog kredita” .

Uslovi za korišćenje kredita predviđeni programom:

 • Opšti uslovi

  –      krediti su namenjeni pravnim subjektima sa sedištem u Republici Srbiji, registrovani u Agenciji za privredne registre Republike Srbije i klasifikovani kao preduzetnik, mikro, malo i srednje privredno društvo
  –      namena kredita: za finansiranje likvidnosti i obrtnih sredstava
  –      minimalni iznos kredita: EUR 10.000,  maksimalni iznos kredita: 25% od prihoda korisnika iz 2019. prema fin. izveštajima koji su dostavljeni APR za statističke potrebe, ali ne veći od EUR 3 miliona

  –      rok kredita: do 36 meseci sa 9 -12 meseci grejs perioda (grejs period se uračunava u rok kredita)
  –      krediti se mogu odobravati u dinarima ili dinarskoj protivvrednosti evra uz primenu srednjeg kursa Narodne banke Srbije

  –      način otplate kredita: u mesečnim anuitetima

  –      Kamatna stopa:

  •       1m BELIBOR+2,5% za kredite odobrene u RSD
  •       3m EURIBOR+3% za kredite odobrene u dinarskoj protivvrednosti evra

  Za izvršenu uslugu obrade zahteva  za kredit korisnik plaća banci naknadu u visini od 0,2% od iznosa odobrenog kredita.

  U skladu sa propisima koji uređuju korišćenje ovih kredita, klijent je dužan da banci, uz zahtev za kredit i dokumentaciju utvrđenu aktima banke, dostavi i:

  • Dokaz o izmirenim poreskim obavezama u Republici Srbiji
  • Posebnu izjavu o eventualnom korišćenju sredstava iz ovog programa kod druge banke
 • Napomena za korisnike kredita

  Ugovor o kreditu koji korisnik zaključi sa bankom, u skladu sa propisima koji uređuju korišćenje ovih kredita, sadržavaće i sledeće odredbe:

  • korisnik kredita ne sme isplaćivati dobit (dividende) niti vršiti povraćaj pozajmice osnivača u prvih godinu dana nakon zaključenja ugovora o kreditu (u slučaju da klijent prekrši ovu ugovornu obavezu moraće da plati posebnu naknadu u visini od 5% od ukupnog iznosa kredita)
  • korisnik kredita ne sme da tokom trajanja grejs perioda po kreditu, vrši prevremenu otplatu postojećih kredita sa istom namenom kod bilo koje druge banke, a koji nisu ukljušeni u ovaj program (ukoliko klijent da netačne podatke u izjavi o maksimalnom korišćenju sredstava, banka ima obavezu da obračuna i naplati posebnu naknadu u iznosu od 2% od ukupnog iznosa kredita)

  Navedene naknade banka naplaćuje od korisnika kredita i tako naplaćeni iznos prenosi Ministarstvu finansija Republike Srbije.

 • Uslovi za kredit za likvidnost i obrtna sredstva za preduzetnike, sa valutnom klauzulom u EUR, neobezbeđen

  Vrsta kredita Kredit za likvidnost i obrtna sredstva za preduzetnike, sa valutnom klauzulom u EUR, neobezbeđen
  Valuta kredita EUR
  Iznos kredita 10.000,00 u dinarskoj protivvrednosti
  Period otplate Do 36 meseci
  Grejs period Do 12 meseca
  Kamatna stopa
  (na godišnjem nivou)
  3m euribor +3.0%
  Instrumenti obezbeđenja – 10 kom. blanko solo menice potpisane i overene od strane korisnika kredita

  – 1 licna menica vlasnika

  Ukoliko postoji povezano pravno lice/preduzetnik ili Jemac pravno lice

  – 6 kom. blanko solo menice jemca povezanog pravnog lica

  – 10 kom. blanko solo menice jemca pravnog lica koje nije povezano pravno lice

  Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
  Provizija na ime izvršene usluge obrade zahteva 0.2 % od iznosa kredita, na dan puštanja kredita u tečaj, jednokratno.
  1 menica 50 RSD
  Izveštaj kreditnog biroa 600 RSD za preduzetnika i 246 RSD za fizičko lice, osnivača preduzetničke radnje, za jemca privredno društvo, trošak je 1.440 RSD, za jemca preduzetničku radnju, trošak je 600 RSD
  Trošak uverenja o plaćenom porezu/ oslobađanju poreza na imovinu 640 RSD
  Mesecna naknada za vođenje tekućeg računa za klijente koji nisu postojeci klijenti Raiffeisen banke  250 RSD
  Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja –
  • Bez dodatnih troškova
 • Reprezentativni primer za kredit za likvidnost i obrtna sredstva za preduzetnike, sa valutnom klauzulom u EUR, neobezbeđen

  Reprezentativni primer sa valutnom klauzuluom u EUR- neobezbedjen

  (bez jemstva drugih pravnih lica)

  Nov klijent banke Postojeci klijent

  banke

  Iznos kredita EUR 10.000,00 EUR 10.000,00
  Rok (u mesecima) 36 36
  Grejs period (u mesecima) 12 12
  NKS (godišnja, fiksna) 2.742% 2.742%
  Mesečni anuitet 428.67 EUR 428.67 EUR
  EKS* 3.36% 2.99%
  TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA KREDITA
  Trošak kamate 582.08 EUR 582.08 EUR
  Trošak menica 11 x 50 RSD= 550 RSD 11 x 50 RSD= 550 RSD
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 600 RSD 600 RSD
  Trošak Osnovnog izveštaja za osnivača 246 RSD 246 RSD
  Provizija za izvršenu uslugu obrade zahteva 2.000 RSD 2.000 RSD
  Trošak uverenja o plaćenom porezu/ oslobađanju poreza na imovinu 640 RSD 640 RSD
  Naknada za vođenje dinarskog platnog računa za klijente koji nisu postojeci klijenti Raiffeisen banke** 36 x 250,00 = 9.000 RSD
  *Obračun EKS−a je izvršen na dan 11.05.2020. godine

  Vrednost euribora na dan 11.05.2020. godine (rocnost tri meseca) 0.258%

  **Za postojece klijente banke, trosak mesecnog vođenja dinarskog platnog racuna ne ulazi u obracun efektivne kamatne stope