Krediti za ublažavanje posledica pandemije u saradnji sa SEF-om

Više o programu

Raiffeisen banka a.d. Beograd  je sa Srpskom fondacijom za razvoj preduzetništva  (SEF) potpisala Ugovor o partnerstvu,  kojim se omogućava lakši pristup finansiranju mikro i malim preduzećima i preduzetnicima, kao i registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima koji su pogođeni krizom izazvanom pandemijom virusa kovid-19, putem kredita koje odobrava banka. Ovaj program je deo nemačke saradnje u Srbiji.

Program je namenjen prvenstveno  za kreditiranje klijenata:

 • koji su imali redovno poslovanje pre izbijanja pandemije
 •  koji su direktno ili indirektno pogođeni pandemijom, u smislu pogoršanja kreditne sposobnosti
 • koji nisu smanjivali broj zaposlenih više od 10% u poređenju sa periodom pre pandemije (pre 15.03.2020. godine)
*Posmatra se broj zaposlenih iz poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na zarade na dan 28.02.2020, kao i na poslednji dan u mesecu koji prethodi mesecu podnošenja zahteva za kredit – poreske prijave je potrebno dostaviti prilikom podnošenja zahteva za kredit i ispunjavaju ostale uslove predvidjene potpisanim Ugovorom.
 • Krediti za obrtna sredstva sa periodom otplate do 36 meseci (grejs period do 6 meseci)
  • Uslov za dinarski kredit za preuzetnike

   Vrsta kreditaDinarski kredit za preduzetnike, fiksna kamatna stopa, neobezbeđen-SEF program(COVID 19 WINDOW)
   Valuta kreditaRSD
   Iznos kreditado RSD 10.000.000
   Period otplateDo 36 meseci
   Kamatna stopa(na godišnjem nivou)Do 10,5% + 1M/3M BELIBOR*, proporcionalni metod obračuna (fusnota: u zavisnosti od roka otplate)
   Instrumenti obezbeđenja-5 kom. blanko solo menice potpisane i overene od strane korisnika kredita
   -Ukoliko postoji povezano pravno lice/preduzetnik ili jemac pravno lice
   -3 kom. blanko solo menice jemca povezanog pravnog lica
   -5 kom. solo menice jemca pravnog lica koje nije povezano pravno lice
   Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
   Provizija na ime izvršenja usluge obrade zahteva1.5% od iznosa kredita, min 10.000 RSD, na dan puštanja kredita u tečaj, jednokratno
   Naknada za administriranje dugoročnih kredita 0,5% godišnje (za kredite sa rokom otplate 36 meseci)
   1 menica50 RSD
   Izveštaj kreditnog biroa600 RSD za preduzetnike i 246 RSD za fizičko lice, osnivača preduzetničke radnje, za jemca privredno društvo, trošak je 1.440 RSD, za jemca preduzetničku radnju trošak je 600 RSD
   Trošak uverenja o plaćenom porezu/oslobađanja poreza na imovinu660 RSD
   Mesecna naknada za vođenje tekućeg računa za klijente koji nisu postojeći klijenti Raiffeisen banke250
   Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanjaBez dodatnih troškova
  • Reprezentativni primer za dinarski kredit

   Reprezentativni primer za Dinarski kredit – promenljiva kamata - neobezbedjen
   (bez jemstva drugih pravnih lica)
   Nov klijent bankePostojeci klijent banke
   Iznos kreditaRSD 1.000.000RSD 1.000.000
   Rok (u mesecima)2424
   NKS (godišnja, promenljiva)5 %+3M BELIBOR* = 6.52%5 %+3M BELIBOR* = 6.52%
   Mesečna rata41,666.67 RSD41,666.67 RSD
   EKS**9.01 %8.44%
   Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
   Trošak kamate72,991.03 RSD72,991.03 RSD
   Trošak menica5 x 50 RSD= 250 RSD5 x 50 RSD= 250 RSD
   Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa600 RSD600 RSD
   Trošak Osnovnog izveštaja za osnivača246 RSD246 RSD
   Provizija za izvršenu uslugu obrade zahteva15.000 RSD15.000 RSD
   Trošak uverenja o plaćenom porezu/ oslobađanju poreza na imovinu660 RSD660 RSD
   Naknada za vođenje dinarskog platnog računa za klijente koji nisu postojeci klijenti Raiffeisen banke***24 x 250,00 = 6.000 RSD
   *Vrednost 3M BELIBOR-a na dan obračuna EKS-a iznosi 1.52%
   **Obračun EKS−a je izvršen na dan 04.05.2022. godine
   ***Za postojece klijente banke, trosak mesecnog vođenja dinarskog platnog racuna ne ulazi u obracun efektivne kamatne stope
  • Uslov za dinarski kredit sa valutnom klauzulom u EUR

   Dinarski kredit sa valutnom klauzulom u EUR za preduzetnike, neobezbeđen SEF program(COVID 19 WINDOW)
   Valuta kreditaEUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
   Iznos kreditaDo 85.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti
   Period otplateDo 36 meseci
   Kamatna stopa(na godišnjem nivou)Do 8.75% + 1M/3M EURIBOR*, proporcionalni metod obračuna (fusnota: u zavisnosti od roka otplate)
   Instrumenti obezbeđenja-5 kom. blanko solo menice potpisane/overene od strane korisnika kredita
   Ukoliko postoji povezano pravno lice/preduzetnik ili Jemac pravno lice
   -3. kom blanko solo menice jemca povezanog pravnog lica
   -5. kom blanko solo menice jemca pravnog lica koje nije povezano pravno lice
   Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
   Provizija na ime usluge obrade zahteva1,5% od iznosa kredita, min 100 EUR, na dan puštanja kredita u tečaj, jednokratno
   Naknada za administriranje dugoročnih kredita 0,5% godišnje (za kredite sa rokom otplate 36 meseci)
   1 menica50 RSD
   Izveštaj kreditnog biroa600 RSD za preduzetnika i 246 RSD za fizičko lice, osnivača preduzetničke radnje, za jemca privredno društvo, trošak je 1.440 RSD, za jemca preduzetničku radnju, trošak je 600 RSD
   Trošak uverenja o plaćenom porezu/oslobađanju poreza na imovinu660 RSD
   Mesečna naknada za vođenje dinarskog platnog računa za klijente koji nisu postojeći klijenti Raiffeisen banke250 RSD
   Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanjaBez dodatnih troškova
  • Reprezentativni primer za dinarski kredit sa valutnom klauzulom u EUR

   Reprezentativni primer Dinarski kredit sa valutnom klauzulom u EUR – promenljiva kamata - neobezbedjen
   (bez jemstva drugih pravnih lica)

   Nov klijent bankePostojeci klijent banke
   Iznos kreditaEUR 10.000EUR 10.000
   Rok (u mesecima)2424
   NKS (godišnja, promenljiva)5,50%+3M EURIBOR = 5.084%5,50%+3M EURIBOR = 5.084%
   Mesečna rata416.67 EUR416.67 EUR
   EKS*7.33 %6.85 %
   Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
   Trošak kamate569.15 EUR569.15 EUR
   Trošak menica5 x 50 RSD= 250 RSD5 x 50 RSD= 250 RSD
   Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa600 RSD600 RSD
   Trošak Osnovnog izveštaja za osnivača246 RSD246 RSD
   Provizija za izvršenu uslugu obrade zahteva150 EUR150 EUR
   Trošak uverenja o plaćenom porezu/ oslobađanju poreza na imovinu660 RSD660 RSD
   Naknada za vođenje dinarskog platnog računa za klijente koji nisu postojeci klijenti Raiffeisen banke**24 x 250,00 = 6.000 RSD
   *Vrednost 3M EURIBOR-a na dan obračuna EKS-a iznosi -0.416%
   **Obračun EKS−a je izvršen na dan 04.05.2022. godine
   ***Za postojece klijente banke, trosak mesecnog vođenja dinarskog platnog racuna ne ulazi u obracun efektivne kamatne stope
 • Krediti za investicije sa periodom otplate do 60 meseci (grejs period do 12 meseci)
  • Uslovi za investicioni dinarski kredit

   Valuta kreditaRSD
   Iznos kreditaDo RSD 11.800.000
   Period otplateDo 60 meseci
   Kamatna stopa (na godišnjem nivou)Do 6.75% + 3M BELIBOR, proporcionalni metod obračuna
   Instrumenti obezbeđenja-5/10kom. (24M/ preko24M) blanko solo menice potpisane i overene od strane korisnika kredita
   Ukoliko postoji povezano pravno lice/ preduzetnik ili Jemac pravno lice.
   -3/6kom.(24M/preko24M) blako solo menice jemca povezanog pravnog lica
   -5/10 kom.(24M/preko 24M) blanko solo menice jemca pravnog lica koje nije povezano pravno lice
   Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
   Provizija na ime izvršene usluge obrade zahteva 1.5% od iznosa kredita, min 10.000 RSD, na dan puštanja kredita u tečaj, jednokratno.
   1 menica50 RSD
   Izveštaj kreditnog biroa600 RSD za preduzetnike, 246 RSD za fizičko lice, osnivača preduzetničke radnje, za jemca privredno društvo, trošak je 1.440 RSD, za jemca preduzetničku radnju, trošak je 600 RSD
   Trošak uverenja o plaćenom porezu/ oslovađanju poreza na imovinu660 RSD
   Mesečna naknada za vođenje dinarskog platnog računa za klijente koji nisu postojeći klijenti Raiffeisen banke250 RSD
   Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja
   Ovi troškovi ulaze u obračun EKS ali banka na njih nema uticaj. Ispod su navedeni prosečni iznosi na koje banka nema uticaj već zavise od naknada i taksi sudova, osiguravajućih kuća itd.
   Overa založne izjave10.080 RSD
   Osiguranje nepokretnosti40 ERU godišnje
   Izdavanje lista nepokretnosti10 EUR
   Procena vrednosti nepokretnosti100 EUR na svake 3 godine
   Taksa za upis hipoteke20.000 RSD
   Taksa za upis zaloge2.000 RSD
  • Reprezentativni primer za investicioni dinarski kredit

   Iznos kredita2.500.000 RSD2.500.000 RSD
   Rok ( u mesecima)6060
   NKS (godišnja, promenjiva)4.3%+3M BELIBOR*=5.82%4.3%+3M BELIBOR*=5.82%
   Mesečna rata41.666.67 RSD41.666.67 RSD
   EKS**8.31%8.08%
   Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
   Trošak kamate381,120.59 RSDTrošak kamate 381,120.59 RSD 381,120.59 RSD
   Trošak menica10 x 50 RSD=500 RSD10 x 50 RSD=500 RSD
   Trošak osnovnog izveštaja kreditnog biroa600 RSD600 RSD
   Trošak osnovnog izveštaja za osnivača246 RSD246 RSD
   Provizija za izvršenu uslugu obrade zahteva37.500 RSD37.500 RSD
   Overa založene izjave10.080 RSD10.080 RSD
   Taksa za upis hipoteke20.000 RSD20.000 RSD
   Izdavanje lista nepokretnosti 10 EUR***10 EUR***
   Osiguranje nepokretnosti za ceo period trajanja kredita40 EUR*** godišnje=200 EUR40 EUR*** godišnje=200 EUR
   Procena vrednosti nepokretnosti za ceo period trajanja kredita200 EUR***200 EUR***
   Trošak uverenja o plaćenom porezu/ oslobađanju poreza na imovinu660 RSD660 RSD
   Naknada za vođenje dinarskog platnog računa za klijente koji nisu postojeći klijenti Raiffeisen banke****60 x 250 RSD= 15.000 RSD/
   *Vrednost 3M BELIBOR-a na dan obračuna EKS-a iznosi 1.52%
   **Obračun EKS−a je izvršen na dan 04.05.2022. godine
   ***Obračun u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu, na dan uplate
   ****Za postojeće klijente banke, trošak mesečnog održavanja računa ne ulazi u obračun efektivne kamatne stope
  • Uslovi za investicioni dinarski kredit sa valutnom klauzulom u EUR

   Valuta kreditaEUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
   Iznos kreditaDo 100.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti
   Period otplateDo 60 meseci
   Kamatna stopa ( na godišnjem nivou)Do 6% + 3M Euribor, proporcionalni metod obračuna
   Instrumenti obezbeđenja-5 kom. (24M/preko 24M) blanko solo menice potpisane i overene od strane korisnika kredita
   Ukoliko postoji povezano pravno lice/preduzetnik ili Jemac pravno lice
   - 3/6 kom. (24M/preko 24M) blanko solo menice jemca povezanog pravnog lica
   -5/10 kom.(24M/preko 24M) blanko solo menice jemca pravnog lica koje nije povezano pravno lice
   Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
   Provizija na ime izvršene usluge obrade zahteva 1.5% od iznosa kredita, min 100 EUR, na dan puštanja kredita u tečaj, jednokratno
   1 menica50 RSD
   Izveštaj kreditnog biroa600 RSD za preduzetnika i 246 RSD za fizičko lice, osnivača preduzetničke radnje, za jemca privredno društvo, trošak je 1.440 RSD, za jemca preduzetničku radnju, trošak je 600 RSD
   Trošak uverenja o plaćenom porezu / oslobađanju poreza na imovinu660 RSD
   Mesečna naknada za vođenje dinarskog platnog računa za klijente koji nisu postojeći klijenti Raiffeisen banke250 RSD
   Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja
   Ovi troškovi ulaze u obračun EKS ali banka na njih nema uticaj, ispod su navedeni prosečni iznosi na koje banka nema uticaj već zavise od naknada i taksi sudova, osiguravajućih kuća itd.
   Overa založene izjave10.080 RSD
   Osiguranje nepokretnosti40 EUR godišnje
   Izdavanje lista nepokretnosti10 EUR
   Procena vrednosti nepokretnosti100 EUR na svake 3 godine
   Taksa za upis hipoteke20.000 RSD
  • Reprezentativni primer za Investicioni dinarski kredit sa valutnom klauzulom u EUR

   Reprezentativni primer: Ivesticioni dinarski rkedit sa valutnom klauzulom u EUR
   (bez jemstva drugih pravnih lica)
   Nov klijent bankePostojeći klijent banke
   Iznos kredita25.000 EUR25.000 EUR
   Rok ( u mesecima)6060
   NKS ( godišnja, promenjiva)4.9%+3M EURIBOR*=4.484%4.9%+3M EURIBOR*=4.484%
   Mesečna rata416.67 EUR416.67 EUR
   EKS**6.61%6,41%
   Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
   Trošak kamate2,936.27 EUR2,936.27 EUR
   Trošak menica10 x 50 RSD=500 RSD10 x 50 RSD=500 RSD
   Trošak osnovnog izveštaja kreditnog biroa600 RSD600 RSD
   Trošak osnovnog izveštaja za osnivača246 RSD246 RSD
   Provizija za izvršenu uslugu obrade zahteva375 EUR375 EUR
   Overa založene izjave10.080 RSD10.080 RSD
   Taksa za upis hipoteke20.000 RSD20.000 RSD
   Izdavanje lista nepokretnosti10 EUR***10 EUR***
   Osiguranje nepokretnosti za ceo priod trajanja kredita40 EUR*** godišnje=200 EUR***40 EUR*** godišnje=200 EUR***
   Procena vrednosti nepokretnosti za ceo period trajanja kredita200 EUR***200 EUR***
   Trošak uverenja o plaćenom porezu/ oslobađanju poreza na imovinu660 RSD660 RSD
   Naknada za vođenje dinarskog platnog računa za klijente koji nisu postojeći klijenti Raiffeisen banke****60 x 250,00=15.000 RSD/
   *Vrednost 3M Euribor-a na dan obračuna EKS-a iznosi -0.524%
   *Vrednost 3M Euribor-a na dan obračuna EKS-a iznosi -0.416%
   **Obračun EKS−a je izvršen na dan 04.05.2022. godine
   ***Obračun u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu, na dan uplate