START UP krediti

Program promocije preduzetništva i samozapošljavanja

Raiffeisen banka odobrava kredite u okviru Programa promocije preduzetništva i samozapošljavanja, koji sprovodi Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije, u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije i uz podršku Nemačke razvojne banke KfW. Banka će putem svojih kredita omogućiti korišćenje programa preduzetnicima i privrednim društvima razvrstanim na mikro i mala privredna društva u skladu sa Zakonom o računovodstvu, koji su osnovani i registrovani kod Agencije za privredne registre Republike Srbije, i koji u momentu podnošenja zahteva za kreditiranje, garanciju i dodelu bespovratnih sredstava obavljaju registrovanu delatnost u vremenskom intervalu od najmanje 12 meseci do najviše 24 meseca.

Detalji kredita

 • Uslovi

  Jedan od preduslova za podnošenje zahteva za kredit je i uspešno završena petodnevna obuka u Privrednoj komori Srbije vezana za izradu biznis plana. Sertifikat o završenoj obuci, uz ostalu neophodnu dokumentaciju predviđenu programom, podnosilac zahteva za kredit dostavlja banci.

  Sve ostale uslove učešća u Programu i detalje o neophodnoj dokumentaciji, zainteresovani mali privrednici mogu pronaći na sajtu Privredne komore Srbije  https://pks.rs/komorske-usluge/start-up

  Više informacija o uslovima kreditiranja, kao i uslovima za korišćenje bespovratnih sredstava u skladu sa programom možete dobiti u našoj najbližoj filijali ili pozivom broja telefona 011 302 6800.

 • Osnovne karakteristike kredita

  • krediti su u dinarima sa fiksnom kamatnom stopom
  • namena kredita:
   • za obrtna sredstva sa rokom otplate od maksimum 36 meseci, u okviru koga je maksimalni  grejs period do 3 meseca
   • za investicije sa rokom otplate od maksimum 60 meseci, u okviru koga je maksimalni grejs period do 6 meseci
  • minimalni iznos kredita RSD 150.000 – maksimalni iznos kredita RSD 3.600.000
  • naknada za izvršenu uslugu obrade kreditnog zahteva je 1% od iznosa kredita, jednokratno
  • bez naknade za prevremenu otplatu kredita
 • Instrumenti obezbeđenja potraživanja banke:

  Menice firme i menice vlasnika

  Hipoteka prvog reda na nepokretnosti koja je predmet finansiranja

  Ručna zaloga prvog reda na pokretnim stvarima koja su predmet finansiranja

 • Reprezentativni primer - dinarski kredit za preduzetnike, fiksna kamatna stopa, obezbeđen

  Vrsta kredita Dinarski kredit za preduzetnike, fiksna kamatna stopa, obezbeđen
  Valuta kredita RSD
  Iznos kredita Do 3.600.000,00
  Period otplate Do 60 meseci
  Grace period Do 6 meseci
  Kamatna stopa 5,99 % fiksna, proporcionalni metod obračuna
  (na godišnjem nivou)
  Instrumenti obezbeđenja – 5/10 kom. (do 24M/preko 24M) blanko solo menice potpisane i overene od strane korisnika kreditaUkoliko postoji povezano pravno lice/preduzetnik ili Jemac pravno lice
  Ukoliko postoji povezano pravno lice/preduzetnik ili Jemac pravno lice
  – 3/6 kom. (do 24M/preko 24M) blanko solo menice jemca povezanog pravnog lica
  – 5/10 kom. (do 24M/preko 24M) blanko solo menice jemca pravnog lica koje nije povezano pravno lice
  – Hipoteka I reda na uknjiženoj nepokretnosti u skladu sa Zakonom o hipoteci. Polisa nekretnine vinkulirana u korist Banke, izdata od osiguravajuće kuće koja je prihvatljiva za Banku.
  – Ručna zaloga na vozilima ili opremi sa polisom osiguranja koja je vinkulirana na banku, izdata od osiguravajuće kuće koja je prihvatljiva za Banku.
  Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
  Provizija na ime izvršene usluge obrade zahteva 1% od iznosa kredita, min 10.000 RSD, na dan puštanja kredita u tečaj, jednokratno.
  1 menica 50 RSD
  Izveštaj kreditnog biroa 600 RSD za preduzetnika i 246 RSD za fizičko lice, osnivača preduzetničke radnje, za jemca privredno društvo, trošak je 1.440 RSD, za jemca preduzetničku radnju, trošak je 600 RSD
  Trošak uverenja o plaćenom porezu/ oslobađanju poreza na imovinu 640 RSD
  Mesecna naknada za vođenje dinarskog platnog računa za klijente koji nisu postojeci klijenti Raiffeisen banke 250 RSD
  Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja
  Ovi troškovi ulaze u obračun EKS ali Banka na njih nema uticaja. Ispod su navedeni prosečni iznosi na koje banka nema uticaja već zavise od naknada i taksi sudova, osiguravajućih kuća itd.
  Overa založne izjave 10.080 RSD
  Osiguranje nepokretnosti 40 EUR godišnje
  Izdavanje lista nepokretnosti 10 EUR
  Procena vrednosti nepokretnosti 100 EUR
  Procena vrednosti pokretne stvari 100 EUR
  Taksa za upis hipoteke 20.000 RSD
  Taksa za upis zaloge 2.000 RSD
 • Reprezentativni primer za Dinarski kredit – fiksna kamata – obezbeđen (bez jemstva drugih pravnih lica)

  Nov klijent banke Postojeci klijent
  banke
  Iznos kredita RSD 1.000.000 RSD 1.000.000
  Rok (u mesecima) 60 60
  Grejs period (u mesecima) 6 6
  NKS (godišnja, fiksna) 5,99% 5,99%
  Mesečna rata 21,172.24 RSD 21,172.24 RSD
  EKS* 10,19% 9,67%
  TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA KREDITA
  Trošak kamate 178,242.65 RSD 178,242.65 RSD
  Trošak menica 10 x 50 RSD= 500 RSD 10 x 50 RSD= 500 RSD
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 600 RSD 600 RSD
  Trošak Osnovnog izveštaja za osnivača 246 RSD 246 RSD
  Provizija za izvršenu uslugu obrade zahteva 10.000 RSD 10.000 RSD
  Overa založne izjave 10.080 RSD 10.080 RSD
  Taksa za upis hipoteke 20.000 RSD 20.000 RSD
  Izdavanje lista nepokretnosti 10 EUR** 10 EUR**
  Osiguranje nepokretnosti za ceo period trajanja kredita 200 EUR** godišnje 200 EUR** godišnje
  Procena vrednosti nepokretnosti za ceo period trajanja kredita 200 EUR** 200 EUR**
  Trošak uverenja o plaćenom porezu/ oslobađanju poreza na imovinu 640 RSD 640 RSD
  Naknada za vođenje dinarskog platnog računa za klijente koji nisu postojeci klijenti Raiffeisen banke** 60x 250,00 =15.000 RSD
  *Obračun EKS−a je izvršen na dan 05.03.2020. godine
  ** Obračun u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu, na dan uplate
  ***Za postojeće klijente banke, trošak mesečnog održavanja računa ne ulazi u obračun efektivne kamatne stope
 • Reprezentativni primer - dinarski kredit za preduzetnike, fiksna kamatna stopa, neobezbeđen

  Vrsta kredita Dinarski kredit za preduzetnike, fiksna kamatna stopa, neobezbeđen
  Valuta kredita RSD
  Iznos kredita Do 3.600.000,00
  Period otplate Do 36 meseci
  Grejs period Do 3 meseca
  Kamatna stopa 5,99 % fiksna, proporcionalni metod obračuna
  (na godišnjem nivou)
  Instrumenti obezbeđenja – 5/10 kom. (do 24M/preko 24M) blanko solo menice potpisane i overene od strane korisnika kredita
  Ukoliko postoji povezano pravno lice/preduzetnik ili Jemac pravno lice
  – 3/6 kom. (do 24M/preko 24M) blanko solo menice jemca povezanog pravnog lica
  – 5/10 kom. (do 24M/preko 24M) blanko solo menice jemca pravnog lica koje nije povezano pravno lice
  Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
  Provizija na ime izvršene usluge obrade zahteva 1 % od iznosa kredita, min 10.000 RSD, na dan puštanja kredita u tečaj, jednokratno.
  1 menica 50 RSD
  Izveštaj kreditnog biroa 600 RSD za preduzetnika i 246 RSD za fizičko lice, osnivača preduzetničke radnje, za jemca privredno društvo, trošak je 1.440 RSD, za jemca preduzetničku radnju, trošak je 600 RSD
  Trošak uverenja o plaćenom porezu/ oslobađanju poreza na imovinu 640 RSD
  Mesecna naknada za vođenje tekućeg računa za klijente koji nisu postojeci klijenti Raiffeisen banke  250 RSD
  Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja – Bez dodatnih troškova
 • Reprezentativni primer za Dinarski kredit – fiksna kamata – neobezbeđen (bez jemstva drugih pravnih lica)

  Nov klijent banke Postojeci klijent
  banke
  Iznos kredita RSD 1.000.000 RSD 1.000.000
  Rok (u mesecima) 36 36
  Grejs period (u mesecima) 3 3
  NKS (godišnja, fiksna) 5,99% 5,99%
  Mesečna rata 32.942,75 RSD #####
  EKS* 7.48 % 6.96 %
  TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA KREDITA
  Trošak kamate 106,744.65 RSD 106,744.65 RSD
  Trošak menica 10 x 50 RSD= 500 RSD 10 x 50 RSD= 500 RSD
  Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 600 RSD #####
  Trošak Osnovnog izveštaja za osnivača 246 RSD #####
  Provizija za izvršenu uslugu obrade zahteva 10.000 RSD #####
  Trošak uverenja o plaćenom porezu/ oslobađanju poreza na imovinu 640 RSD #####
  Naknada za vođenje dinarskog platnog računa za klijente koji nisu postojeći klijenti Raiffeisen banke** 36 x 250,00 = 9.000 RSD
  *Obračun EKS−a je izvršen na dan 05.03.2020. godine
  **Za postojeće klijente banke, trošak mesečnog vođenja dinarskog platnog računa ne ulazi u obračun efektivne kamatne stope