Otvaranje računa

Redovni računi

Otvaranje dinarskih i deviznih tekućih računa, moguće je obaviti u bilo kojoj ekspozituri naše banke.

Sa otvorenim računom u našoj banci, možete vršiti gotovinske uplate i isplate u ekspozituri, elektronski i papirno plaćati robu i usluge, podizati gotovinu Visa karticama, overavati i naplaćivati ugovorna ovlašćenja, menice i druge instrumente obezbeđenja kao i druge poslove u okviru domaćeg i međunarodnog platnog prometa.

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

Specijalni računi

Sa ciljem praćenja svojih klijenata u svim njihovim aktivnostima, kao i radi zadovoljenja njihovih posebnih potreba, Raiffeisen banka nudi usluge otvaranja specijalnih računa:

 • Escrow računi
 • HOV računi
 • Računi osnivačkog uloga
 • Saznajte više o specijalnim računima
  • Escrow računi

   Banka na zahtev svojih klijenata otvara račune sa posebnom namenom, koji se vezuju za pojedine konkretne poslove. Po ovim računima banka se pojavljuje kao agent koji garantuje da će posao biti izvršen u sladu sa ugovorom. Računi sa posebnom namenom gase se kada se ispune sve obaveze iz ugovora.

  • HOV računi

   Banka za svoje klijente otvara namenske račune za kupovinu i prodaju hartija od vrednosti. Sve promene po namenskim računima banka izvršava u skladu sa zaključnicima dobijenim od Centralnog registra, Beogradske berze, kao i ugovora o posredovanju zaključenim sa berzanskim posrednikom.

  • Računi osnivačkog uloga

   Uplate osnivačkih uloga na namenske račune otvorene kod banke nerezidenti mogu izvrsiti u devizama, kao i u efektivnom stranom novcu uz prezentaciju potvrde nadležne carinarnice da je novac prijavljen prilikom unosa u zemlju. Uplata osnivačkog kapitala može se izvršiti u dinarima ukoliko su dinari k