Skip to main content
Akreditivi Raiffeisen banke

Akreditivi

Dokumentarni akreditiv predstavlja instrument plaćanja i obezbeđenja. Dokumentarni akreditiv je u bankarskoj praksi najviše korišćen bankarski proizvod u međunarodnim transakcijama.

Neopoziva obaveza plaćanja

Samim izdavanjem akreditiva, banka izdavalac po nalogu svog klijenta preuzima neopozivu obavezu da će na ugovoreni datum izvršiti plaćanje-negociranje podnetih dokumenata u korist korisnika akreditiva, ukoliko su dostavljena dokumenta o izvršenom izvozu u skladu sa unapred predviđenim uslovima datih tekstom akreditiva.

Odeljenje dokumentarnih poslova i garancija

+381 11 220 77 85
+381 11 220 77 87
+381 11 220 77 83

Prednost za kupca

da će dobiti robu kako je i ugovorio, bez rizika da unapred plati nešto što nije ni video.

Prednost za prodavca

da će sigurno naplatiti isporučenu robu ako je sledio upustva i uslove iz akreditiva.

Preuzmite tarifu