Krediti za privredu

Izaberite kratkoročno ili dugoročno finansiranje, ili kredite iz linije Evropske investicione banke.

Kratkoročno finansiranje

Odobrava se na rok do godinu dana ili duže u zavisnosti od kreditne sposobnosti, namene i instrumenata obezbeđenja. Može se koristiti za:

 • Finansiranje obrtnih sredstava i trajnih obrtnih sredstava
 • Struktuirano finansiranje trgovine za praćenje celokupnog poslovnog ciklusa
 • Okvirne linije za kredite, garancije i akreditive
 • Refinansiranje obaveza prema drugim bankama
 • Pozajmice po tekućem računu
 • Zahtev za kratkoročno finansiranje

  Zahtev za kredit treba da sadrži:

  • Opis Vaše kompanije i posla za koji se kredit traži
  • Iznos i rok kredita
  • Kompletne finansijske izveštaje (bilans stanja i uspeha, uključujući i napomene) za poslednja tri obračunska perioda
  • Predlog instrumenata obezbeđenja koje možete ponuditi
  • Elementi biznis plana (stuktura ulaganja, opravdanost investicije itd.), komercijalni ugovori i s

  Za sve dodatne informacije obratite se svom saradniku za odnose sa klijentima u Raiffeisen banci.

Dugoročno finansiranje

Odobrava se na rok do 10 godina, u zavisnosti od namene i kreditne sposobnosti korisnika kredita. Može se koristiti za:

 • Finansiranje izgradnje poslovnih objekata za svoje potrebe, kao i za potrebe tržišta
 • Finansiranje nabavke opreme i proširenja kapaciteta
 • Projektno finansiranje (pre svega u oblasti nekretnina)
 • Zahtev za dugoročno finansiranje

  Zahtev za kredit treba da sadrži:

  • opis Vaše kompanije i posla za koji se kredit traži
  • iznos i rok kredita
  • kompletne finansijske izveštaje (bilans stanja i uspeha, uključujući i napomene) za poslednja tri obračunska perioda
  • predlog instrumenata obezbeđenja koje možete ponuditi
  • elementi biznis plana (struktura ulaganja, opravdanost investicije, itd.), komercijalni ugovori i sl.

  Za sve dodatne informacije obratite se svom saradniku za odnose sa klijentima u Raiffeisen banci.

Kreditna linija Evropske investicione banke (EIB)

Zahvaljujući kreditnom aranžmanu sa Evropskom investicionom bankom (EIB; www.eib.org) dostupni su krediti sa sledećim karakteristikama:

 • Finansirajte investicije i obrtni kapital, uz konkurentne kamatne stope
 • Vašu investiciju ćemo podržati sa maksimalnim iznosom koji je u skladu sa vašom kreditnom sposobnošću
 • Na raspolaganju vam je finansiranje u RSD ili sa valutnom klauzulom ili u EUR, u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju RS
 • Mogućnost otplate u mesečnim ratama, sa mogućnošću odobrenja grejs perioda
 • Saznajte više

  EIB krediti su namenjeni malim i srednjim preduzećima, kao i preduzetnicima, registrovanim u skladu sa zakonom Republike Srbije kojim se utvrđuje registracija privrednih društava, koji ispunjavaju kriterijume EIB-a, i to:

  • da je broj zaposlenih na neodređeno vreme u obračunskoj godini apliciranja manji od 250 (SME) na konsolidovanoj osnovi
  • ili da je broj zaposlenih na neodređeno vreme u obračunskoj godini apliciranja veći od 250, a manji od 3.000 na konsolidovanoj osnovi