Krediti za privredu

Izaberite kratkoročno ili dugoročno finansiranje, ili kredite iz linije Evropske investicione banke.

Kratkoročno finansiranje

Odobrava se na rok do godinu dana ili duže u zavisnosti od kreditne sposobnosti, namene i instrumenata obezbeđenja. Može se koristiti za:

 • Finansiranje obrtnih sredstava i trajnih obrtnih sredstava
 • Struktuirano finansiranje trgovine za praćenje celokupnog poslovnog ciklusa
 • Okvirne linije za kredite, garancije i akreditive
 • Refinansiranje obaveza prema drugim bankama
 • Pozajmice po tekućem računu
 • Zahtev za kratkoročno finansiranje

  Zahtev za kredit treba da sadrži:

  • Opis Vaše kompanije i posla za koji se kredit traži
  • Iznos i rok kredita
  • Kompletne finansijske izveštaje (bilans stanja i uspeha, uključujući i napomene) za poslednja tri obračunska perioda
  • Predlog instrumenata obezbeđenja koje možete ponuditi
  • Elementi biznis plana (stuktura ulaganja, opravdanost investicije itd.), komercijalni ugovori i s

  Za sve dodatne informacije obratite se svom saradniku za odnose sa klijentima u Raiffeisen banci.

Dugoročno finansiranje

Odobrava se na rok do 10 godina, u zavisnosti od namene i kreditne sposobnosti korisnika kredita. Može se koristiti za:

 • Finansiranje izgradnje poslovnih objekata za svoje potrebe, kao i za potrebe tržišta
 • Finansiranje nabavke opreme i proširenja kapaciteta
 • Projektno finansiranje (pre svega u oblasti nekretnina)
 • Zahtev za dugoročno finansiranje

  Zahtev za kredit treba da sadrži:

  • opis Vaše kompanije i posla za koji se kredit traži
  • iznos i rok kredita
  • kompletne finansijske izveštaje (bilans stanja i uspeha, uključujući i napomene) za poslednja tri obračunska perioda
  • predlog instrumenata obezbeđenja koje možete ponuditi
  • elementi biznis plana (struktura ulaganja, opravdanost investicije, itd.), komercijalni ugovori i sl.

  Za sve dodatne informacije obratite se svom saradniku za odnose sa klijentima u Raiffeisen banci.

Kreditna linija Evropske investicione banke (EIB)

Raiffeisen banka nudi i kredite iz linije Evropske investicione banke, čime je preuzela obavezu da korisnicima kredita omogući prednost korišćenja ovih kredita sa dužim rokom dospeća i po nižoj kamatnoj stopi, koja iznosi čak 50 baznih poena manje od godišnje kamatne stope na kredite bez učešća Evropske investicione banke.

Pored navedenog, za korisnike kredita koji svojim projektima podržavaju zapošljavanje mladih, odobravamo posebne pogodnosti u smislu povoljnije kamatne stope.

 • Zahtev za kredit Evropske investicione banke

  Zahtev za kredit treba da sadrži:

  • opis Vaše kompanije i posla za koji se kredit traži
  • iznos i rok kredita
  • kompletne finansijske izveštaje (bilans stanja i uspeha, uključujući i napomene) za poslednja tri obračunska perioda
  • predlog instrumenata obezbeđenja koje možete ponuditi
  • Ukoliko se radi o dugoročnom finansiranju, potrebni su i:

  Ukoliko se radi o dugoročnom finansiranju, potrebni su i:

  • elementi biznis plana (struktura ulaganja, opravdanost investicije, itd.), komercijalni ugovori i sl.

  Za sve dodatne informacije obratite se svom saradniku za odnose sa klijentima u Raiffeisen banci.