Faktoring poslovi

Naplatite potraživanja i pre dospeća uz uslugu domaćeg i ino-faktoringa, te poboljšajte likvidnost Vašeg preduzeća uz eskont menice i eskont akreditiva.

Domaći i ino-faktoring

Naplatite Vaša potraživanja pre roka dospeća! Faktoring je jedinstven proizvod koji Vam omogućava da:

 • Dobijete sredstva pre dospeća potraživanja
 • Prepustite banci evidenciju i upravljanje potraživanjima
 • Saznajte više o domaćem i ino-faktoringu
  • Kako faktoring funkcioniše?

   • Klijent dostavlja fakturu i potpisano obaveštenje kupcu o prenosu potraživanja.
   • Klijent (prodavac) prima ugovoreni iznos avansa.
   • Faktor obračunava i naplaćuje naknadu i kamatu od klijenta.
   • Kupac plaća iznos fakture na dan dospeća fakture, na račun faktora.
   • Faktor plaća klijentu razliku između finansiranog iznosa i primljenog iznosa od strane kupca.
  • Faktoring može biti domaći i inostrani. Oba tipa uključuju sledeće:

   • Faktoring sa pravom regresa na klijentu – u slučaju da se potraživanje ne naplati od dužnika, faktor će prodati potraživanja klijentu.
   • Faktoring bez prava regresa na klijentu – faktor kupovinom potraživanja preuzima rizik naplate od dužnika
   • Upravljanje potraživanjima – administracija potraživanja (bez finansiranja)
   • Dobavljački faktoring – faktor preuzima fakture od dužnika tj. preuzima njegovu obavezu plaćanja prema poveriocima
  • Predmet finansiranja

   • Postojeća i buduća nedospela potraživanja od prodatih proizvoda / usluga sa rokom do 180 dana
   • Nesporna potraživanja, bez pravnih opterećenja
   • Prenosiva potraživanja, za koja ne postoji zabrana prenosa
  • Cenovna komponenta

   • Naknada za aranžiranje – naknada za obradu zahteva, plativa po potpisivanju ugovora kao procenat od ukupno odobrenog limita. Plaća se na godišnjem nivou
   • Faktoring naknada – obračunava se prilikom isplate avansa, kao procenat od nominalne vrednosti fakture koja je predmet finansiranja
   • Faktoring kamatna stopa – referentna kamatna stopa + margina, obračunava se na iznos avansa koji se isplaćuje klijentu, za period finansiranja; iznos avansa se umanjuje za iznos obračunate kamatne stope.
  • Prednosti za klijenta

   • Likvidnost – naplata potraživanja u kratkom roku poboljšava likvidnost Vašeg preduzeća
   • Faktoring nije kredit – ne povećava kreditnu zaduženost i poboljšava strukturu bilansa klijenta kroz smanjenje nivoa potraživanja prema kupcima
   • Bolja konkurentska pozicija – povoljniji uslovi plaćanja svojim kupcima od konkurenata – mogućnost popusta na avansno plaćanje kod svojih dobavljača
   • Povećanje efikasnosti zaposlenih/manji administrativni troškovi – usluge profesionalnog upravljanja potraživanjima, knjiženje i praćenje – dospeća faktura od strane faktora, omogućavaju klijentu da svoje vreme i – energiju fokusira na rast prodaje
   • Naplata potraživanja – dužnici/kupci pokazuju veću disciplinu u izmirenju svojih obaveza, kada imaju banku za poverioca
   • Novčani tok prilagodljiv nivou potraživanja – poslovanje kompanije je obezbeđeno gotovinom povezanom s prodajom. Kako raste obim poslovanja/prodaje, povećava se i iznos raspoloživog finansiranja za klijenta.

   Obratite se svom saradniku za odnose sa klijentima ili direktno specijalisti za faktoring u Odeljenju za kreditiranje privrede i na navedene telefone.

   Tel: +381 11 302-6800.

Dobavljački faktoring

Vaš novi instrument za upravljanje tokovima gotovine! Da li Vam je potrebno dodatno vreme za izmirenje obaveza prema dobavljačima, a da pri tome unapredite odnose sa njima? Dobavljački faktoring je pravo rešenje!

Ponudite Vašem dobavljaču da njegova potraživanja, pre roka dospeća, izmiri Raiffeisen banka, a Vi ćete svoju obavezu isplatiti banci, u ugovorenom roku.

 • Saznajte više o domaćem i ino-faktoringu
  • Jednostavno rešenje

   • Vi zaključuje ugovor sa Raiffeisen bankom, kojim su definisani uslovi preuzimanja Vaših nedospelih dugovanja prema dobavljačima navedenim u ugovoru.
   • Dobavljač Vam, na osnovu isporučene robe ili izvršene usluge,izdaje fakturu sa odloženim plaćanjem, koje zajedno sa potvrdom o plaćanju dostavljate Raiffeisen banci.
   • Dobavljač i Vi potpisujete Obaveštenje o preuzimanju duga za konkretne obaveze.
   • Raiffeisen banka preuzima Vaša dugovanja po prijemu fakture i potvrde o plaćanju dostavljenih faktura.
   • Ugovoren iznos preuzetih obaveza po fakturi se isplaćuje na račun dobavljača.
   • Po dospeću faktura na naplatu, odnosno u ugovorenom roku, Vi uplaćujete nominalni iznos fakture na račun Raiffeisen banke.
  • Prednosti za Vašu kompaniju

   • Poboljšaćete odnose sa Vašim dobavljačima, kroz mogućnost plaćanja obaveza pre roka dospeća.
   • Bićete u mogućnosti da ugovorite povoljnije uslove nabavke.
   • Bićete u mogućnosti da produžite rokove plaćanja bez ugrožavanja novčanih tokova Vašeg dobavljača.
   • Vezujete dobavljače za sebe u dužem vremenskom periodu.
  • Prednosti za Vaše dobavljače

   • Jednostavan način za poboljšanje likvidnosti
   • Minimalni rizik poslovanja – mogućnost trenutnenaplate potraživanja
   • Poboljšani uslovi poslovanja – mogućnost novog,brzog i jednostavnog načina finansiranja
   • Povećanje kreditne sposobnosti – dobavljački faktoring ne povećava ukupnu kreditnu zaduženost kod banke

   Obratite se svom saradniku za odnose sa klijentima ili direktno specijalisti za faktoring u Odeljenju za kreditiranje privrede i na navedene telefone

   Tel: +381 11 2207796+381 11 2207719

Eskont menica

Raiffeisen banka nudi uslugu eskonta menica, kao vid kratkoročnog finansiranja, čime se na efikasan i brz način, može naplatiti menica i pre datuma dospeća koji je naznačen na menici, sa ciljem poboljšavanja likvidnosti Vašeg preduzeća i bolje konkurentnosti na tržištu. Menice koje mogu biti predmet eskonta:

 • izdate po osnovu prometa robe i usluga, od strane bonitenih kupaca
 • sa namenom odloženog plaćanja
 • registrovane u nadležnom registru menica koji se vodi kod Narodne banke Srbije.
 • sadrže sve bitne elemente predviđene Zakonom o menici
 • sa punim vlasničkim indosamentom

Eskont akreditiva

<p”>Ukoliko ste izvoznik i imate akreditiv

 • otvoren u Vašu korist preko Raiffeisen banke
 • sa odloženom valutom plaćanja
 • otvoren od strane prihvatljive akreditivne banke

možemo Vam ponuditi mogućnost eskonta akreditiva. Na taj način Vam omogućavamo naplatu potraživanja po osnovu izvršenog izvoza, pre datuma dospeća.

Poboljšajte likvidnost Vašeg preduzeća!