Raiffeisen Online Factoring

Sve usluge vezane za faktoring poslove od sada su Vam u Raiffeisen banci dostupne i putem platforme, Raiffeisen Online Factoring!

Domaći faktoring

Naplatite Vaša potraživanja pre roka dospeća! Faktoring je jedinstven proizvod koji Vam omogućava da:

 • Dobijete sredstva pre dospeća potraživanja
 • Prepustite banci upravljanje potraživanjima kroz naplatu, izveštavanje i administraciju otkupljenih faktura

 

Od sada su sve usluge faktoringa dostupne na online platformi, Raiffeisen OnLine Factoring!

 • Saznajte više o domaćem i ino-faktoringu
  • Kako faktoring funkcioniše?

   • Klijent (prodavac) na platformu postavlja fakture uz prethodno obaveštenje kupcu o prenosu potraživanja na banku
   • Kupac putem online platforme odobrava postavljene fakture
   • Klijent (prodavac) na osnovu zahteva preko online platforme prima ugovoreni iznos avansa.
   • Banka obračunava i naplaćuje troškove faktoringa od klijenta.
   • Kupac plaća iznos fakture na dan dospeća fakture, na račun banke.
   • Banka plaća klijentu razliku između finansiranog iznosa i primljenog iznosa od strane kupca.
  • Vrste faktoringa koje naša banka nudi su:

   • Faktoring sa pravom regresa na klijentu – u slučaju da se potraživanje ne naplati od dužnika, banka će prodati potraživanja klijentu.
   • Faktoring bez prava regresa na klijentu – banka kupovinom potraživanja preuzima rizik naplate od dužnika.
   • Dobavljački faktoring – banka preuzima obavezu plaćanja klijenta (kupca) prema dobavljačima, a istovremeno može sa klijentom da ugovori dodatni rok za plaćanje fakture.
   • Finansiranje lanca distribucije – vrsta dobavljačkog faktoringa koja se realizuje putem online platforme, čime se omogućava brzo i jednostavno finansiranje velikog broja faktura, velikog broja dobavljača, na brz i jednostavan način.

   Celokupan proces domaćeg faktoringa se odvija na platformi, uz online komunikaciju sa bankom i dobavljačima/kupcima, uz kompletan uvid u odobrene i raspoložive limite, zahteve za finansiranje, poslate fakture za plaćanje i njihove statuse, dostupne obračune i izveštaje, itd.

   Korišćenje online platforme za faktoring je bez provizije!

  • Predmet finansiranja

   FAKTORING je usluga kojom banka finansira kratkoročna novčana potraživanja, proistekla iz prodaje roba i usluga na osnovu kreditno prihvatljivih dužnika, i to:

   •  Postojeća i buduća nedospela potraživanja od prodatih proizvoda i usluga
   • Nesporna potraživanja, bez pravnih opterećenja
   • Prenosiva potraživanja, za koja ne postoji zabrana prenosa
  • Cenovna komponenta

   • Naknada za aranžiranje – naknada za obradu zahteva, plativa po potpisivanju ugovora kao procenat od ukupno odobrenog limita
   • Faktoring naknada – obračunava se prilikom isplate avansa, kao procenat od nominalne vrednosti fakture koja je predmet finansiranja
   • Faktoring kamatna stopa – referentna kamatna stopa + margina, obračunava se na iznos avansa koji se isplaćuje klijentu, za period finansiranja; iznos avansa se umanjuje za iznos obračunate kamatne stope.
  • Prednosti za klijenta

   • Brzo unovčavanje faktura – faktoring poboljšava likvidnost poslovanja, kreditnu sposobnost i bonitet
   • Faktoring nije kredit – ne povećava kreditnu zaduženost
   • Ne evidentira se u kreditnom birou
   • Bolja konkurentska pozicija – povoljniji uslovi plaćanja kupcima od konkurenata – mogućnost popusta na avansno plaćanje kod Vaših dobavljača
   • Povećanje efikasnosti zaposlenih i manji administrativni troškovi korišćenjem online platforme za faktoring

Dobavljački faktoring

Vaš novi instrument za upravljanje tokovima gotovine! Da li Vam je potrebno dodatno vreme za izmirenje obaveza prema dobavljačima, a da pri tome unapredite odnose sa njima? Dobavljački faktoring je pravo rešenje!

Ponudite Vašem dobavljaču da njegova potraživanja, pre roka dospeća, izmiri Raiffeisen banka, a Vi ćete svoju obavezu isplatiti banci, u ugovorenom roku.

Od sada su sve usluge dobavljačkog faktoringa dostupne na online platformi, Raiffeisen OnLine Factoring!

 • Saznajte više o domaćem i ino-faktoringu
  • Jednostavno rešenje

   • Vaša kompanija, kao Kupac, zaključuje ugovor sa Raiffeisen bankom, kojim su definisani uslovi preuzimanja Vaših nedospelih dugovanja prema dobavljačima navedenim u ugovoru.
   • Dobavljač potpisuje Obaveštenje o preuzimanju dugovanja kojim ga Banka obaveštava da postaje novi Dužnik po izdatim fakturama, kao i Zahtev za pristup faktoring platformi.
   • Dobavljač Vam, na osnovu isporučene robe ili izvršene usluge izdaje fakturu sa odloženim plaćanjem, koju unosite na faktoring platformu
   • Raiffeisen banka preuzima Vaša dugovanja po nedospelim fakturama i iznos preuzetih obaveza po fakturi se isplaćuje na račun dobavljača.
   • Po dospeću faktura na naplatu, odnosno u ugovorenom roku, Vi uplaćujete iznos fakture na račun Raiffeisen banke.

   Nakon zaključenja Ugovora, sve usluge faktoringa su dostupne OnLine!

   Celokupan proces domaćeg faktoringa se odvija na platformi, uz online komunikaciju sa bankom i dobavljačima/kupcima, uz kompletan uvid u odobrene i raspoložive limite, zahteve za finansiranje, poslate fakture za plaćanje i njihove statuse, dostupne obračune i izveštaje, itd.

   Korišćenje platforme za faktoring je bez provizije!

  • Prednosti za Vašu kompaniju

   • Poboljšaćete odnose sa Vašim dobavljačima, kroz mogućnost plaćanja obaveza pre roka dospeća.
   • Bićete u mogućnosti da ugovorite povoljnije uslove nabavke.
   • Bićete u mogućnosti da produžite rokove plaćanja bez ugrožavanja novčanih tokova Vašeg dobavljača.
   • Vezujete dobavljače za sebe u dužem vremenskom periodu.
   • Ušteda u administraciji
  • Prednosti za Vaše dobavljače

   • Trenutna naplata potraživanja
   • Jednostavan način za poboljšanje likvidnosti
   • Povećanje kreditne sposobnosti – dobavljački faktoring ne povećava ukupnu kreditnu zaduženost kod banke
   • Brz i jednostavan načina finansiranja
   • Povoljni uslovi finansiranja

Eskont menica

Raiffeisen banka nudi uslugu eskonta menica, kao vid kratkoročnog finansiranja, čime se na efikasan i brz način, može naplatiti menica i pre datuma dospeća koji je naznačen na menici, sa ciljem poboljšavanja likvidnosti Vašeg preduzeća i bolje konkurentnosti na tržištu. Menice koje mogu biti predmet eskonta: -izdate po osnovu prometa robe i usluga, od strane bonitenih kupaca -sa namenom odloženog plaćanja -registrovane u nadležnom registru menica koji se vodi kod Narodne banke Srbije. -sadrže sve bitne elemente predviđene Zakonom o menici -sa punim vlasničkim indosamentom

Eskont akreditiva

Ukoliko ste izvoznik i imate akreditiv otvoren u Vašu korist preko Raiffeisen banke sa odloženom valutom plaćanja otvoren od strane prihvatljive akreditivne banke možemo Vam ponuditi mogućnost eskonta akreditiva. Na taj način Vam omogućavamo naplatu potraživanja po osnovu izvršenog izvoza, pre datuma dospeća. Poboljšajte likvidnost Vašeg preduzeća!