• Uslovi
  • Dokumentacija za kredit

Kreditna linija Evropske investicione banke (EIB)

Raiffeisen banka nudi i kredite iz linije Evropske investicione banke, čime je preuzela obavezu da korisnicima kredita omogući prednost korišćenja ovih kredita sa dužim rokom dospeća i po nižoj kamatnoj stopi, koja iznosi čak 50 baznih poena manje od godišnje kamatne stope na kredite bez učešća Evropske investicione banke.

Pored navedenog, za korisnike kredita koji svojim projektima podržavaju zapošljavanje mladih, odobravamo posebne pogodnosti  u smislu povoljnije kamatne  stope.

Kreditna linija Evropske investicione banke (EIB)

Obratite se svom saradniku za odnose sa klijentima!

Zahtev za kredit treba da sadrži:

  • opis Vaše kompanije i posla za koji se kredit traži
  • iznos i rok kredita
  • kompletne finansijske izveštaje (bilans stanja i uspeha, uključujući i napomene) za poslednja tri obračunska perioda
  • predlog instrumenata obezbeđenja koje možete ponuditi

Ukoliko se radi o dugoročnom finansiranju, potrebni su i:

  • elementi biznis plana (struktura ulaganja, opravdanost investicije, itd.), komercijalni ugovori i sl.