Bajmok,njiva 939m2 1/2 udela

Bajmok,njiva 939m2 1/2 udela

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ СРЂАН МИЛАДИНОВ
Именован за подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
Суботица,Пушкинов трг 5/3/15посл.бр.ИИВ 101/20
Дана 28.04.2023.године

Јавни извршитељ Срђан Миладинов у извршном предмету у коме је извршни поверилац RAIFFEISEN BANКA AD BEOGRAD, Београд – Нови Београд, ул.Ђорђа Станојевића 16,МБ 17335600,ПИБ 100000299 дана 28.04.2023.године,доноси следећи:

ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСИ
НА ПОНОВЉЕНОМ ПРВОМ ЕЛЕКТРОНСКОМ ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ

ОДРЕЂУЈУ СЕ УСЛОВИ ПРОДАЈЕ НА ПОНОВЉЕНОМ ПРВОМ ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ и то за права својине 1/2 удела непокретности уписаних у лист непокретности бр.8104 К.О.Бајмок:

– Њива 1.класе,Загребачка, број дела 1,површине 939м2,на парцели број 3609/0,земљиште у грађевинском подручју
Процењена вредност претходно наведених непокретности износи 64.524,63 динара а која вредност је утврђена Закључком посл.бр.ИИВ 101/20 од 28.02.2023. године.

Почетна цена непокретности на поновљеном првом јавном надметању износи 70% од процењене вредности непокретности,односно 45.167,24 динара.
На непокретностима које су предмет продаје,према подацима из катастра непокретности,нема уписаних права трећих лица која остају после њихове продаје, ни личних службености.Увидом у катастар непокретности утврђено је да на непокретностима нема уписаних стварних службености.
Јавни извршитељ нема сазнања да ли су непокретности слободне од ствари и лица.

ПОНОВЉЕНО ПРВО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ одржаће се дана 26.05.2023. године у периоду од 9 до 13 часова на порталу електронског јавног надметања.

ПОЧЕТНА ЦЕНА непокретности на поновљеном првом јавном надметању износи 70% од процењене вредности непокретности.
Лицитациони корак износи 5% од одређене почетне цене.

Време за давање понуда траје најдуже четири сата, у периоду од 09:00 часова до 13:00 часова. Осим у случају даје најмање једна понуда дата у последњих пет минута пре истека наведеног периода, у ком случају се време трајања продужава од времена одређеног за окончање јавног надметања.Поступак се понавља све док у последњих пет минута електронског јавног надметања не буде ниједна понуда, а најдуже до 15 часова, када се поступак електронског јавног надметања мора окончати. Сва остала правила за електронско јавно надметање регулисана су Правилником о организацији и поступку електронског јавног надметања ( „Сл. Гласник РС” бр. 14 од 21. фебруара 2020. године).

ЈЕМСТВО: Најавном надметању могу као понудиоци да учествују само лица која су положила јемство у износу од 15% од процењене вредности покретних ствари које су предмет продаје и то уплатом на рачун Министарства правде који је објављен на интернет страници портала (eaukcija.sud.rs) и то најкасније два дана пре одржавања електронског јавног надметања, иначе не могу учествовати на електронском јавном надметању.

Понудиоцу чија понуда није прихваћена вратиће се јемство када министарство уплати новац на рачун јавног извршитеља, осим за другог и трећег понуђача. Јемство губи учесник који не понуди ни почетну цену, као и учесник који одустане од јавног надметања, у ком случају ће се поступати на начин прописан Законом о извршењу и обезбеђењу.

Заинтересована лица могу разгледати непокретности које су предмет продаје дана 05.05.2023. године и дана 12.05.2023. године од 09,00 до 13,00 часова.

Трошкове припадајућег пореза на пренос права својине и уласка у посед непокретности које су предмет продаје сноси купац.

Понудилац са највишом понудом дужан је да уплати цену непокретности које су предмет продаје у року од 15 дана од дана доношења закључка о додељивању непокретности и то на наменски рачун Јавног извршитеља број 265-3300310014076-74 који се води код RAIFFEISEN BANkA АД БЕОГРАД са позивом на број предмета ИИВ 101/20.

Ако најповољнији понудилац са јавног надметања не плати понуђену цену у остављеном року, закључком се оглашава да је продаја без правног дејства према том купцу и непокретност се додељује другом по реду понудиоцу уз одређивање рока од 15 дана за плаћање понуђене цене и тако редом док се не исцрпе сви понудиоци са списка из закључка о додељивању непокретности.
У случају да ниједан понуђач не плати понуђену цену у року Јавни извршитељ утврђује да јавно надметање није успело.
Ако више лица буде учествовало на јавном надметању, понудиоцима чија понуда није пуноважна или која није прихваћена вратиће се јемство, одмах после закључења јавног надметања, осим другом и трећем по реду понудиоцу, којима ће се јемство вратити када најповољнији понудилац плати понуђену цену у року, а трећем по реду понудиоцу када други по реду понудилац плати понуђену цену у року. Из јемства понудиоца који није платио понуђену цену намирују се трошкови јавног надметања и разлика између цене коју је понудио и плаћене цене. Ако прва три понудиоца не плате понуђену цену у року, из њиховог јемства намирују се трошкови другог јавног надметања и разлика у цени постигнута на првом и другом јавном надметању.

Zainteresovana lica se mogu javiti hipotekarnom poveriocu Raiffeisen banci a.d.Beograd,ul.Đorđa Stanojevića br.16,na tel.+ 381 63 1063 872,+ 381 11 220 8824 ili putem e-maila:legal.collection@raiffeisenbank.rs