Novi Bečej,potes Biserno ostrvo,parcele

Novi Bečej,potes Biserno ostrvo,parcele

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ДРАГАН НИКОЛИЋ
Именован за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
Зрењанин,Војводе Петра Бојовића 21 сп.З ст.57
Тел:023/600-380
Број предмета:ИИ 116/22 Дана:20.04.2023.године

Јавни извршитељ Драган Николић ради извршења на основу чл.172 Закона о извршењу и обезбеђењу:

ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ

УТВРЂУЈЕ СЕ даље спровођење извршења продајом непокретности

Општина: НОВИ БЕЧЕЈ
Катастарска општина:НОВИ БЕЧЕЈ лист непокретности број 13059

23046/2, Површина м2:9991, Улица/Потес:БИСЕРНО ОСТРВО

Бр.дела парцеле:1,Површина м2:3016,Начин коришћења земљишта:ЊИВА З.КЛАСЕ,Врста земљишта:ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

Бр.дела парцеле: 2, Површина м2: 6975,Начин кориићења земљишта:ЊИВА 4.КЛАСЕ,Врста земљишта:ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
Процењене вредности 1.175.940,00 динара

Непокретност није слободна од лица и ствари.

ОГЛАШАВА СЕ ДРУГО ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ за дан 18.05.2023 године путем портала eaukcija.sud.rs.

Време давања понуда траје у периоду од 09:00 часова до 13:00 часова.

Право учешћа имају сва регистрована заинтересована лица која најкасније два дана пре одржавања продаје положе јемство у износу од 15% од процењене вредности предмета продаје и то уплатом на жиро рачун Министарства правде у складу са пресонализованим инструкцијама за плаћање које се добијају приликом пријаве на портал eaukcija.sud.rs.Упутства за учешће на електронском надметању налазе се на сајту Министарства правде и у оквиру потрала eaukcija.sud.rs

Полагања јемства су ослобођени извршни поверилац и заложни поверилац ако њихова потраживања достижу износ јемства и ако би се, са обзиром на њихов ред првенства и утврђену вредност непокретности тај износ могао намирити из куповне цене.
Купци непокретности не могу бити лица за које је прописана забрана одређена чланом 169 Закона о извршењу и обезбеђењу.

На заказаном јавном надметању непокретност се не може продати испод почетне цене у износу од 70% од утврђене вредности непокретности.
Најповољнији понудилац је дужан да у року од од 15 дана од дана окончања јавног надметања понуђену цену исплати на наменски рачун јавног извршитеља број 330-15007967-96 који се води код Crеdit Agricole banka Srbija AD Novi Sad и да на уплатници назначи горе наведени број предмета.
Ималац законског и уговорног права прече куповине има право првенства куповине над најповољнијим понудиоцем ако на јавном надметању изјави да купује непокретност под истим условима као најповољнији понудилац,под условом да је уплатио јемство као и сви други учесници на јавном надметању.

Понудиоцима чија понуда није пуноважна или која није прихваћена јемство се враћа одмах после закључења јавног надметања.Другом и трећем понудиоцу враћа се јемство када најповољнији понудилац плати понуђену цену у року, а трећем по реду понудиоцу када и други понудилац по реду плати понуђену цену у року. Из јемства понудиоца који није платио понуђену цену намирују се трошкови јавног надметања и разлика измељу цене коју је он понудио и плаћене цене а ако преостане вишак уплатиће се на рачун буџета Републике Србије. У случају да прва понудиоца не плате понуђену цену у року, из њиховог јемства се намирују трошкови првог и другог јавног надметања односно непосредне погодбе и разлика у цени постигнута на првом и другом јавном надметању односно разлика у цени која је постигнута у постпку продаје путем непосредне погодбе а ако након тога преостане вишак уплатиће се на рачун буџета Републике Србије.
Јемство се губи у сваком случају ако учесник не понуди ни почетну цену, као и ако учесник одустане од јавног надметања. У случају продаје пољопривредног земљишта обавештавају се потенцијални купци да уколико се на земљишту налази усев да он није предмет продаје те да је купац дужан трпети да извршни дужник обави послове скидања свог усева.

Заинтересована лица могу видети непокретност која је предмет продаје сваког петка у 12:00 часова .

Заинтересована лица се могу јавити хипотекарном повериоцу Raiffeisen banci a.d.Beograd,Ул.Ђорђа Станојевића бр.16,Нови Београд,на тел.+ 381 63 1063 872,+ 381 11 220 8824 или путем е маила:legal.collection@raiffeisenbank.rs.