Zrenjanin,parcela 1533m2 udeo 1238/1598

Zrenjanin,parcela,njiva površine 1533m2 udeo 1238/1598

Република Србија
Јавни извршитељ Драган Николић
Именован за подручје Вишег суда у Зрењанину и
Привредног суда у Зрењанину
Зрењанин,Војводе Петра Бојовића 21 сп.3 ст.57
Тел.023/600-380
Број предмета:ИИ 149/22

Јавни извршитељ Драган Николић у извршном поступку извршног повериоца Републичка дирекција за робне резерве,Београд,Ул.Дечанска бр.8а ради извршења на основу члана 172 Закона о извршењу и обезбеђењу доноси

ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ

Утврђује се да је закључком број ИИ 149/22 од дана 06.04.2023.године утврђена вредност непокретности и то:

Oпштина:Зрењанин
Катастарска општина:Зрењанин I лист непокретности број 23200
11607/0,Површина м2:1553,Улица/Потес:Моравска
Број дела парцеле:1,Површина м2:1533,Начин коришћења земљишта:Њива 1.класе,Врста земљишта:Градско грађевинско земљиште

власништво извршног дужника удео 1238/1598 процењене вредности 335.000,00 динара.

ОГЛАШАВА СЕ ДРУГО ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ за дан 15.06.2023 године путем портала:eaukcija.sud.rs.
Време за давање понуда траје у периоду од 09:00 часова до 13:00 часова.

Право учешћа имају сва регистрована заинтересована лица која најкасније два дана пре одржавања продаје положе јемство у износу од 15% од процењене вредности предмета продаје и то уплатом на жиро рачун Министарства правде у складу са персинолизованим инструкцијама за плаћање које се добијају приликом пријаве на портал eaukcija.sud.rs.
Упутства за учешће на електронском јавном надметању се налазе на сајту Министарства правде и у оквиру портала eaukcija.sud.rs.

На заказаном јавном надметању непокретност се не може продати испод почетне цене у износу од 50% од утврђене вредности непокретности.

Најповољнији понудилац је дужан да у року од 15 дана од дана окончања јавног надметања понуђену цену исплати на наменски рачун јавног извршитеља број 205-0000000237134-84 који се води код НЛБ Комерцијална банка АД Београд и да на уплатници назначи горе наведени број предмета.

Понудиоцима чија понуда није пуноважна или која није прихваћена јемство се враћа одмах после закључења јавног надметања.Другом и трећем понудиоцу враћа се јемство када најповољнији понудилац плати понуђену цену у року,а трећем по реду понудиоцу када и други понудилац по реду плати понуђену цену у року.

Заинтересована лица могу видети непокретност која је предмет продаје сваког Петка у 12:00 часова.

Заинтересована лица се могу јавити хипотекарном повериоцу Raiffeisen banci a.d.Beograd,ul.Đorđa Stanojevića br.16,na tel.+ 381 63 1063 872,+ 381 11 220 8824 или путем e-maila:legal.collection@raiffeisenbank.rs