08 Aug 2019

Raiffeisen Research – analiza odluke o referentnoj kamatnoj stopi

Iako je prema Bloomberg anketi tržište očekivalo da će referentna kamatna stopa ostati nepromenjena na nivou od 2,75% (samo dva analitičara su očekivala smanjenje ove stope), nakon što je stopa smanjena na prethodnom sastanku, Izvršni odbor Narodne banke Srbije (NBS) je doneo odluku da smanji stopu za dodatnih 25 baznih poena na 2,50%.

Niska inflacija (jun: 1,5%) sa jedne strane, i najave ubrzanog smanjenja kamatne stope FED-a, kao i iznenadna promena pravca ECB-a u smislu mogućeg smanjenja depozitne stope (trenutno -0,40%), sa druge strane uticali su na današnju odluku.

Pored niske inflacije i očekivanja da će inflacija imati veoma nisku stopu rasta do kraja godine, mišljenja smo da je NBS uzela u obzir i usporavanje domaće ekonomije. Naime, BDP je imao najnižu stopu rasta u prvom kvartalu (2,5%) od kraja 2017. godine, a objavljivanje fleš procene rasta BDP-a za drugi kvartal je pomereno za početak septembra (umesto inicijalnog plana da to bude objavljeno krajem jula). I pored rasta kreditne aktivnosti (investicioni krediti beleže značajan oporavak ove godine) i izuzetno visokog prililiva stranih direktnih investicija, industrijska proizvodnja, najviše vođena prerađivačkim sektorom, beleži negativan sentiment od polovine 2018. godine, dok izvoz kontinuirano usporava rast u istom periodu.

Fundamenti su svakako stvorili ambijent da se NBS odluči za smanjenje ove stope, ali s obzirom da je usporavanje domaće ekonomije dobrim delom generisano spoljnim faktorom, tačnije usporavanjem evro-zone i njihove izvozne tražnje za domaćim proizvodima, postavlja se pitanje efekta dodatnog pada kamatnih stopa na ekonomsku aktivnost.

Naredna sednica na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 12. septembra.